Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                       

  ประกาศ เรื่องเจ้าหนี้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

  ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ได้ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่ามีรายการเจ้าหนี้ที่รับเช็คไปแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปเบิกเงินจากธนาคาร โดยมีระยะเวลานานเกิน 10 ปี ทำให้ไม่สามารถนำเช็คดังกล่าวไปเบิกเงินจากธนาคารได้แล้ว ดังนั้นขอให้เจ้าหนี้ดังรายละเอียดตามประกาศนี้ ไปติดต่อ ณ ที่ทำการของ สนร. เพื่อดำเนินการขอเบิกจ่ายตามจำนวนที่ระบุท้ายประกาศ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกประกาศฉบับนี้ต่อไป

   

 •                       

  วันที่ 27 มกราคม 2564 : การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 2

  จากความสำเร็จของการประชุมออนไลน์ครั้งแรกผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ในเดือนธันวาคม 2563 กับนักเรียนในความดูแลของ สนร. ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในรัฐ Michigan โดย สนร. ได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ เป็นอย่างดี ทำให้ สนร. ได้รับทราบข้อมูล สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆ ของนักเรียนทุนอย่างมาก เพื่อต่อยอดความสำเร็จนี้ สนร. จึงได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2564 นำโดย ป้าดะ อท. กษิรัตน์ สุรวิชัย พี่นก ผช. ณัฏฐิกา ณวรรณโณ และพี่ใหญ่ ฐิติมา เลิศวนสิริวรรณ นอกจากนี้ สนร. ยังได้รับเกียรติจาก พี่ใหญ่ อท. สุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำกรุงวอชิงตัน มาร่วมพูดคุยเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจการคลังไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                    

  วันที่ 21 ธันวาคม 2563 : การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 1

  หลังจากที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนร. ได้ชะลอการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนในความดูแลตามประเพณีที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น ในปีงบประมาณนี้ สนร. จึงได้ปรับรูปแบบการพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนเป็นรูปแบบการประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom แทน โดยกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือนสลับเปลี่ยนไปตามสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นโอกาสให้ สนร. ได้ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา การดำรงชีวิตในสถานการณ์ CIVID-19 และตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ ของนักเรียนทุน ซึ่งในเดือนธันวาคม 2563 เป็นการจัดครั้งแรก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 อ่านรายละเอียดที่นี่

   

 •                       

  แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3  
  สนร. จึงขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

   

 

   
           
 

ประกาศ เรื่องเจ้าหนี้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 

 

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน เรื่องขายครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คันโดยวิธีทอดตลาด

             
  ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน  

 

การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศประจำปี 2563

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ม.ค. - มี.ค. 2564  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์

             
  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3  

 

การลงทะเบียนรับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

             

 

     

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

หากท่านมีคำถาม สามารถติดต่อได้ที่ 

 

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน