Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

ค่าเดินทาง

นักเรียนทุนฯ ระดับมัธยมปลายมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2 ลักษณะ  คือ

  1. ค่าเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ
  2. ค่าเดินทางไปร่วม Christmas Program
  3. ค่าเดินทางเพื่อย้ายไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (ใช้แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย)

 

1. ค่าเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ 

      สํานักงาน ก.พ.จะเป็นผู้จัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินจากสนามบินในประเทศไทยถึงสนามบินในเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่ (หรือเมืองใกล้เคียง ในกรณีเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ไม่มีสนามบิน) ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนทุนฯ

 

2. ค่าเดินทางไปร่วม Christmas Program

     สนร. จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุนฯ ช่วงที่โรงเรียนปิด  Winter Break เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ดำเนินการสมัครสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยจะจัดที่พักและอาหารให้กับนักเรียนทุนฯ ทุกราย สำหรับค่าพาหนะที่นักเรียนทุนฯ ต้องเดินทางจากโรงเรียนมัธยมปลายเพื่อมาเข้าร่วมโครงการ สามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

     2.1 ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางโดยเครื่องบิน หรือพาหนะสาธารณะ (เช่น รถไฟ รถประจำทาง) ในชั้นประหยัด  

     2.2 ต้องเป็นค่าเดินทางจากเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ไปเมืองที่ สนร. จัดโครงการ และ

     2.3 ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน (Passenger Receipt และ Itinerary Inovice) สำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน และกากตั๋วรถโดยสารสาธารณะ สำหรับรถไฟและรถประจำทาง มาประกอบคำขอเบิกค่าเดินทางด้วย

     คำเตือน : หากใบเสร็จ หรือหลักฐานการเดินทางไม่ครบถ้วน สนร. จะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้

 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อย้ายไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

    นักเรียนทุนฯ มีสิทธิเบิกตามที่จ่ายจริง โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

     3.1 ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางโดยเครื่องบิน หรือพาหนะสาธารณะ (เช่น รถไฟ รถประจำทาง) ในชั้นประหยัด  

     3.2 ต้องเป็นค่าเดินทางจากเมืองที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู่ ไปเมืองที่สถานศึกษาใหม่ตั้งอยู่ และ

     3.3 ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน (Passenger Receipt และ Itinerary Inovice) สำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน และกากตั๋วรถโดยสารสาธารณะ สำหรับรถไฟและรถประจำทาง มาประกอบคำขอเบิกค่าเดินทางด้วย

   **  นักเรียนทุนฯ จะได้รับเช็คค่าเดินทางเมื่อกลับจากประเทศไทยมาศึกษาต่อในระดับ ป. ตรี และรายงานตัวกับ สนร. แล้ว **

 

ข้อควรจำ

  • - ผู้เดินทางโดยรถเช่าหรือรถส่วนตัว ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่ารถหรือค่าน้ำมัน
  • - ผู้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทย แล้วเดินทางจากเมืองไทยไปสถานศึกษาใหม่โดยตรง ไม่มีสิทธิค่าเดินทางเพื่อย้ายไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
  • - นักเรียนทุนฯ ต้องจ่ายค่าเดินทางระหว่างสนามบิน (สถานีรถไฟหรือสถานีรถประจำทาง) กับที่พักเอง
  • - การเดินทางต้องเป็นเส้นทางตรงจากเมืองที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู่ ไปเมืองที่สถานศึกษาใหม่ตั้งอยู่ ต้องไม่มีการออกนอกเส้นทาง หรือพักค้างคืนนอกเส้นทาง
  • - นักเรียนฯ ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเดินทาง ถ้าสถานศึกษาเดิม และ สถานศึกษาใหม่ ตั้งอยู่ในเมืองเดียวกัน