Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

ค่ารักษาพยาบาล

นักเรียนทุนฯ มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดังนี้

  1. ค่าประกันสุขภาพ (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องการประกันสุขภาพ ในส่วนของบริการ สนร.)
  2. ค่ารักษาพยาบาล
  • - กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเป็นคนไข้นอกให้นักเรียนขอ Claim  ตามสิทธิ์กับบริษัทประกันสุขภาพเท่านั้น ส่วนที่ Claim ไม่ได้ นักเรียนต้องรับผิดชอบเอง
  • - กรณีเป็นคนไข้ใน(ค้างคืนที่โรงพยาบาล) ส่วนที่ Claim กับบริษัทประกันไม่ได้ ให้นักเรียนส่งหลักฐานและรายละเอียดมาประกอบการพิจารณาอนุมิตเบิกจ่ายจากราชการต่อไป
  • - กรณีเจ็บป่วยที่ประเทศไทย เฉพาะกรณีเป็นคนไข้ในจึงจะเบิกจ่ายได้ และจะได้เฉพาะการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น โดยให้ส่งรายละเอียดไปเบิกจากบริษัทก่อน

   คำเตือน : กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเป็นคนไข้นอกให้นักเรียนขอ Claim  ตามสิทธิ์กับบริษัทประกันสุขภาพเท่านั้น ส่วนที่ Claim ไม่ได้ นักเรียนทุนฯ ต้องรับผิดชอบเอง

 

นักเรียนทุนฯ ทุกคน มีหน้าที่ ดังนี้

  1. ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพทุกคน จะอยู่โดยไม่มีประกันไม่ได้
  2. ต้องศึกษารายละเอียดการคุ้มครองของกรมธรรม์ หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามกับบริษัทผู้รับประกัน
  3. ต้องติดต่อกับสถานศึกษาเพื่อขออนุญาตใช้บริการประกันสุขภาพกลางที่ สนร.จัดให้ (ขอ waive university health insurance)  ยกเว้น ผู้มีหนังสือแจ้ง สนร.อย่างเป็นทางการว่า ขอใช้บริการประกันสุขภาพของสถานศึกษา
  4. เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องใช้บริการของสถานพยาบาล/โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกันเท่านั้น ยกเว้นเฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่ไม่มีสถานพยาบาลในเครือข่ายในรัศมีที่กรมธรรม์กำหนดไว้  มิฉะนั้น แล้วนักเรียนทุนฯ จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเอง

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ให้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมด้วยหลักฐานการเบิกเงินภายในระยะเวลาหนึ่งปีถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการจ่ายเงิน หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าผู้มีสิทธิไม่ประสงค์จะเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในครั้งนั้น