Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

การแจ้งผลสมัครสถานศึกษา

หลังจากที่ทราบผลการตอบรับจากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้ตัดสินใจเลือกที่จะไปศึกษา ณ สถานศึกษาใดแล้ว ขอให้กรอกแบบรายงานผลการสมัครและการเลือกสถานศึกษา และส่งไปยังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ก่อนเดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวระหว่างภาคฤดูร้อน

หมายเหตุ        

     1. สถานศึกษาที่นักเรียนยืนยันเลือกไปศึกษา จะต้องตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆ มิฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกไปศึกษา ณ สถานศึกษาที่ตอบรับในลำดับถัดไปแทน

     2. หากนักเรียนได้รับ I-20 เพราะความผิดพลาดของสถานศึกษา ขอให้มีหนังสือแจ้งสถานศึกษาให้ออก DS-2019 แทน I-20 พร้อมส่ง I-20 ฉบับดังกล่าวคืนกลับไปยังสถานศึกษา (ยกเว้น นักเรียนทุนที่ไปศึกษา ณ ประเทศแคนาดา และนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)

     3. นักเรียนที่โครงการกำหนดให้ไปศึกษา ณ ประเทศแคนาดา หากสถานศึกษาที่เลือกไปศึกษาตั้งอยู่ในมณฑล Quebec ประเทศแคนาดา นักเรียนต้องส่งใบสมัครเพื่อขอ Certificate of Acceptance to Quebec หรือ CAQ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย   ทั้งนี้ ขอให้สอบถามรายละเอียดการขอ CAQ กับสถานศึกษาที่จะไปเข้าศึกษาโดยตรง และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จึงไปดำเนินเรื่องขอวีซ่า(Student Permit) เข้าประเทศแคนาดาต่อไป  สำหรับนักเรียนที่ไปศึกษาในมณฑลอื่นๆ ที่ไม่ใช่มณฑล Quebec ขอให้ดำเนินเรื่องขอวีซ่า (Student Permit) เข้าประเทศแคนาดาเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว

      4. มหาวิทยาลัยที่ตอบรับแต่นักเรียน ไม่เลือกไปศึกษานั้น ขอให้นักเรียนมีหนังสือแจ้งสถานศึกษาดังกล่าวว่าได้เลือกไปศึกษา ณ สถานศึกษาอื่นแล้ว เพื่อสถานศึกษาจะได้คัดเลือกนักเรียนรายอื่นในลำดับถัดไปเข้าศึกษาได้

ระเบียบ