Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา ระเบียบด้านการศึกษา การเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา

การเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา

ทันทีที่นักเรียนเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดาแล้ว ขอให้

     1. กรอกแบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อและ/หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และส่งแบบดังกล่าวพร้อม ภาพถ่ายสำเนาวีซ่า, I-94, และฟอร์ม DS2019 ไปยังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เพื่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จะได้จัดส่งเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ให้นักเรียนต่อไป

          1.1 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ค. - ต.ค. 
          1.2 ค่าทดสอบ ค่าส่งผลสอบ ค่าสมัครสถานศึกษา เหมาจ่าย
          1.3 ค่าระวางขนสิ่งของในการย้ายสถานศึกษา
          1.4 ค่าเดินทาง จากเมืองที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู่ ไปเมืองที่สถานศึกษาใหม่ตั้งอยู่

         สำหรับนักเรียนทุนฯ ที่ไปศึกษา ณ ประเทศแคนาดา กรอกแบบฟอร์มข้างต้นส่งพร้อมภาพถ่ายสำเนาวีซ่า และ Student Permit ไปยังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ

     2. ส่งรายละเอียดบัญชีเงินฝากตาม แบบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกบัญชีเงินฝาก  ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ส่งไปยังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ทางไปรษณีย์ พร้อมเช็คสั่งจ่ายที่ได้รับจากธนาคารมา 1 ฉบับ ( โปรดเขียนคำว่า Void บนเช็คด้วย ) โดยเอกสารทั้งสองฉบับจะต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น

 **ทุกครั้งที่ท่านเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากขอให้ดำเนินการตามข้อแนะนำข้างต้นด้วย**

     3. ขอให้ส่งรายงานผลการศึกษาไปยังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ทุกสิ้นภาคการศึกษาด้วย

     4. การติดต่อกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หลังจากที่เดินทางกลับไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐฯ นั้น ขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ที่ดูแลโดยตรง แยกตามทุน (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

ระเบียบ