Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา ระเบียบด้านการศึกษา การขออนุมัติออกนอกสถานศึกษาระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดประจำภาคการศึกษาต่างๆ

การขออนุมัติออกนอกสถานศึกษาระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดประจำภาคการศึกษาต่างๆ

การขออนุมัติออกนอกสถานศึกษาระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดในระหว่างภาคการศึกษาเช่น Thanksgivings, Christmas, หรือ Spring Break เป็นต้นนั้น สถานศึกษาบางแห่งจะไม่ให้ท่านออกนอกสถานศึกษา หากไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ โดยให้นักเรียนจัดส่ง Permission to Leave School Form มายัง สนร.

การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาทุกครั้ง ต้องแจ้งให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ทราบทาง Email ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยให้รายละเอียดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ท่านจะไปพักอาศัยด้วยในระหว่างวันหยุดดังกล่าว พร้อม ชื่อหมายเลขโทรสาร และ Email Address ของ Dean ประจำหอพัก(ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ท่านศึกษาอยู่ได้) เพื่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จะได้ Email หรือ โทรสารอนุญาตการออกนอกสถานศึกษาให้สถานศึกษาทราบ

สำหรับการออกนอกสถานศึกษาในระหว่างวันหยุดประจำภาคซึ่งสถานศึกษาปิดหอพัก เช่น Thanksgivings, Christmas, หรือ Spring Break เป็นต้น สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนจะปรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้ท่าน เมื่อได้รับเรื่องขออนุมัติออกนอกสถานศึกษาและรายละเอียดต่างๆ ข้างต้นแล้วเท่านั้น (ยกเว้น Christmas สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ไม่ปรับค่าใช้จ่ายประเดือน เนื่องจากนักเรียน Prep ทุกคนต้องร่วมโครงการ Christmas ที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จัดให้) โดยให้นักเรียนส่งปฏิทิน(calendar) ของโรงเรียนมาพร้อมกับแบบขอเบิกค่าใช้จ่ายทุกครั้ง เพื่อประกอบการคำนวณเงินตามสิทธิ์

สำหรับวันหยุดอื่นๆ  ที่สถานศึกษาปิดหอพักเช่น Mid Fall, Headmaster Break, หรือ Winter Break เป็นต้น สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จะปรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้ต่อเมื่อได้รับหนังสือ หรือ Email ยืนยันเพิ่มเติมจาก Dean’s Office ว่าสถานศึกษาปิดหอพักในช่วงวันหยุดดังกล่าวแล้วเท่านั้น 

อนึ่ง หากท่านเดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว หรือไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศในระหว่างวันหยุดประจำภาค ขอให้ส่งแบบแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษาให้กับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และให้สถานศึกษาลงนามสลักหลัง I-20 ของท่านทุกครั้งที่เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย และเมื่อเดินทางกลับมายังสหรัฐอเมริกาแล้วให้รายงานตัวกลับโดยยื่นแบบรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อให้ สนร. ด้วย

หมายเหตุ : สถานศึกษาบางแห่งอาจจะอนุญาตให้นักเรียนฯ ออกนอกสถานศึกษาได้ในระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์(ไม่รวมวันหยุดประจำภาค) โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองอีก

ระเบียบ