Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา ระเบียบด้านการศึกษา การเตรียมตัวเมื่อเดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวหลังจากสำเร็จการศึกษาจาก Prep School

การเตรียมตัวเมื่อเดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวหลังจากสำเร็จการศึกษาจาก Prep School

     1. ขอให้ไปรายงานตัวกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานต้นสังกัดทันทีที่ทำได้  สำหรับการดำเนินเรื่องขอวีซ่า J-1(หรือ F-1 สำหรับนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) นักเรียนต้องยื่นเรื่องขอหนังสือรับรอง พร้อมแนบภาพถ่ายสำเนาแบบฟอร์ม DS-2019 (หรือแบบฟอร์ม I-20 สำหรับนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) กับสำนักงาน ก.พ. (กรุงเทพฯ) สำนักงาน ก.พ. จะไม่ออกหนังสือรับรองทางการเงินให้ หากไม่แนบสำเนาแบบฟอร์ม DS-2019 หรือ I-20 ประกอบคำร้อง และโดยที่ U.S Citizenship and Immigration Service หรือ USCIS (เดิมเรียกย่อๆว่า INS และ BCIS) ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการให้วีซ่านักเรียนต่างชาติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ จึงขอให้ยื่นเรื่องขอวีซ่าแต่เนิ่นๆ

     2. ระหว่างที่ท่านกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวในประเทศไทย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จะ Forward เฉพาะเอกสารของสถานศึกษาที่ท่านเลือกไปศึกษาตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้บนแบบรายงานผลการสมัครและการเลือกสถานศึกษาแล้วเท่านั้น เมื่อท่านได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว ขอให้ดำเนินการโดยด่วนต่อไป

          อนึ่ง หากนักเรียนยังไม่ได้รับแบบฟอร์ม DS-2019 หรือ I-20 (สำหรับนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) ก่อนเดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวแล้ว ขอให้ติดต่อสอบถามไปยังสถานศึกษาจนกว่าจะได้รับแบบฟอร์ม DS-2019 หรือ I-20 และหากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้รับแบบ DS-2019 หรือ I-20 จากสถานศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทาง Email จากนั้นจะส่ง DS-2019 หรือ I-20 ไปยังที่อยู่ในประเทศไทยตามที่ท่านได้แจ้งไว้บนแบบรายงานผลการสมัครและการเลือกสถานศึกษา

หมายเหตุ

สำหรับนักเรียนที่ไม่เดินทางกลับประเทศไทยในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน และจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรอสถานศึกษาเปิดภาคในเทอม Fall นั้น ขอให้นักเรียนระบุบนเอกสารการขอ DS-2019 หรือ I-20 (สำหรับนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) ของสถานศึกษาว่าจะไม่เดินทางกลับประเทศไทย และจะอยู่รอเข้าศึกษาในภาค Fall เพื่อสถานศึกษาจะได้ดำเนินการเปลี่ยนสถานะวีซ่าของท่านกับ USCIS จากเดิม F-1 ไปเป็น J-1 ได้อย่างถูกต้อง (กรณีนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเป็นการ Transfer I-20 จาก Prep School ไปเป็นสถานศึกษานั้นๆ) 

ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาดำเนินเรื่องขอเปลี่ยนสถานะวีซ่าจากเดิม F-1 ไปเป็น J-1 (ยกเว้น นร. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) นักเรียนจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐฯ ก่อนที่จะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก USCIS ว่าการเปลี่ยนสถานะวีซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย USCIS จะส่ง I-94 ฉบับใหม่ซึ่งได้เปลี่ยนสถานะวีซ่าจาก F-1 เป็น J-1 มายังท่าน อย่างไรก็ดี หลังจากได้เปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนจะเดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ นักเรียนจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยด้วย เพื่อขอวีซ่า J-1 กับสถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศไทย ก่อนที่จะเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ก่อนเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐฯ ทุกครั้ง ต้องให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาลงนามสลักหลัง DS-2019 หรือ I-20)

ระเบียบ