Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษา ระเบียบด้านการศึกษา การขอหนังสือรับรองทางการเงินเพื่อสมัครสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

การขอหนังสือรับรองทางการเงินเพื่อสมัครสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จะดำเนินการออกหนังสือรับรองในการสมัครสถานศึกษาระดับปริญญาตรีให้ในระหว่าง Winter Break ซึ่ง สนร.จัดโปรแกรมให้

อนึ่ง โดยที่นักเรียนทุนมีข้อผูกพันการรับทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ หรือกับหน่วยงานเจ้าของทุนในการเดินทางกลับไปปฎิบัติราชการ หรือปฎิบัติงานในประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาที่กำหนดไว้ สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดให้ท่านถือวีซ่าประเภท J-1 (หรือแบบฟอร์ม DS-2019) ดังนั้นการสมัครสถานศึกษาขอให้แจ้งลงบนใบสมัครว่าท่านมีความประสงค์ถือวีซ่า J-1 ยกเว้นนักเรียนทุนรัฐบาลที่โครงการศึกษากำหนดให้ไปศึกษา ณ ประเทศแคนาดา สำหรับนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานเจ้าของทุนกำหนดให้ท่านถือวีซ่า F-1 (หรือแบบ I-20) 

หมายเหตุ  :  นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงที่ ก.พ. ได้อนุมัติแนวการศึกษาแล้ว แต่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาอื่น จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติไปยังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เพื่อพิจารณา หากได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะสามารถสมัครสถานศึกษาในสาขาวิชาที่ขอเปลี่ยนใหม่ได้

ระเบียบ