Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ รวบรวมหลักเกณฑ์/ประกาศ สนร. การเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของ นทร. ที่ศึกษาในแคนาดา พ.ศ. 2552

การเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของ นทร. ที่ศึกษาในแคนาดา พ.ศ. 2552

5 สิงหาคม 2552

ตามที่ สนร.ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนผ่านธนาคารในระบบ ACH (Automated Clearing House) ให้แก่ นทร. ที่ศึกษาในประเทศแคนาดา เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มาตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2550  นั้น

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายใหม่กำหนดว่าการโอนเงินดอลลาร์สหรัฐไปยังต่างประเทศ ถือเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศ (International ACH Transactions –IAT) ซึ่งต้องปฏิบัติตาม Standard Entry Class (SEC) Code IAT ธนาคารในสหรัฐอเมริกาจึงไม่ทำการโอนเงินแบบ ACH เข้าบัญชีธนาคารในประเทศแคนาดาด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552 เป็นต้นไป (ดูรายละเอียดของกฏหมายใหม่ได้ด้านล่าง)

ดังนั้น สนร. จึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ นทร. ในประเทศแคนาดา จากการโอนเงินระบบ ACH เป็นการส่งเช็คล่วงหน้า 15 วันก่อนสิ้นเดือนของงวดการส่งเงิน โดยจะเริ่มตั้งแต่การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนตุลาคม 2552 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ทุน สกอ. และทุน ก. วิทย์ฯ และงวดเดือนมกราคม 2553 สำหรับนักเรียนทุนพิเศษอื่นๆ ทุน พสวท. และข้าราชการลาศึกษา

อนึ่ง สนร. จะส่งเช็คค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้แก่ นทร. ที่ส่งรายงานผลการศึกษา/รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไปยัง สนร.  ภายในระยะเวลาที่ สนร. กำหนดเท่านั้น

หาก นทร. ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาข้างต้น  สามารถสอบถามได้ที่คุณสุนิดา โทร. (202)667-6143