Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ รวบรวมหลักเกณฑ์/ประกาศ สนร. การปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย

การปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย

วันที่ 27 มิถุนายน 2559

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

เรื่อง การปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน(MA) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ., ก.ต., ก.สาธารณสุข, ก. วิทย์, สกอ. และหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน) จ่าย MA ครั้งละ 3 เดือน ได้แก่ ต.ค. – ธ.ค., ม.ค. – มี.ค., เม.ย. – มิ.ย., ก.ค. – ก.ย. สำหรับนักเรียนทุนพิเศษ (พสวท.,ข้าราชการลาศึกษา และทุนฝากอื่นๆ) ยังคงรับ MA ครั้งละ 6 เดือน เช่นเดิม (ม.ค. - มิ.ย. และ ก.ค. - ธ.ค.)

2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย (BS) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งจ่ายปีละ 4 ครั้ง ส่วนนักเรียนทุนพิเศษ แบ่งจ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายให้เต็มเดือน เศษของวันปัดเป็น 1 เดือน เช่น นักเรียนมีกำหนดรับทุนสิ้นสุดวันที่ 10 ก.ค. จะได้รับค่าหนังสือของเดือน ก.ค. เต็มเดือน เท่ากับ 91.67 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเดือน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ดอลลาร์แคนาดา

1

91.67

95.83

2

183.33

191.67

3

275.00

287.50

4

366.67

383.33

5

458.33

479.17

6

550.00

575.00

ทั้งนี้ สนร.จะเริ่มโอนเงินค่าหนังสือฯ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่งวด ก.ค. – ก.ย. 2559 เป็นต้นไป โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีนักเรียนในวันที่ 27 มิ.ย. 2559 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา
24 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ: ตารางสรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์ งวดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย