Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ รวบรวมหลักเกณฑ์/ประกาศ สนร.

รวบรวมหลักเกณฑ์/ประกาศ สนร.

การปรับระบบงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน
วันที่ 21 กันยายน 2559
การปรับปรุงงวดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
Fileการปรับเปลี่ยนช่องทางการส่งแบบคำขอประเภทต่าง ๆ
วันที่ 29 ธันวาคม 2558
Fileการบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ นทร. พสวท.
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
การเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและอัตราค่าใช้จ่ายประเดือนของนักเรียนทุนฯ ในประเทศแคนาดาใหม่
วันที่ 23 กันยายน 2556
Fileการปรับอัตราค่าใช้จ่ายประจำเดือน(เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา จำนวน 28 เมือง 9 รัฐ พ.ศ. 2554
17 กุมภาพันธ์ 2554
การเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของ นทร. ที่ศึกษาในแคนาดา พ.ศ. 2552
5 สิงหาคม 2552
Fileการปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาวิชา ณ สหรัฐฯ และแคนาดา พ.ศ. 2552
17 มิถุนายน 2552
หลักเกณฑ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
Fileประกาศเรื่องการส่งเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาที่ได้รับคืนจากสถานศึกษาคืนให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550