Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนทุกระดับ ระเบียบด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1.กรณีฝึกงานในประเทศที่ศึกษา หรือนอกประเทศที่ศึกษา ให้ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน อัตราประเทศที่ศึกษา โดยนักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง แต่หากสถานที่ฝึกงานจัดหาที่พัก ค่าอาหาร หรือได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานเป็นจำนวนเงินที่ครอบคลุมอัตราค่าที่พักและอาหารตามอัตราค่าใช้จ่ายประจำเดือนแล้ว นักเรียนจะได้รับเฉพาะเงินติดตัวเท่านั้น

2.กรณีฝึกงานในประเทศไทย ให้นักเรียนทุนสามารถเลือกกรณีใดๆ กรณีหนึ่งได้ดังต่อไปนี้

               2.1 รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนในอัตราประเทศที่ศึกษา ไม่เกิน 3 เดือน หากเกินจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน และนักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เองทั้งหมด

        หรือ 2.2 รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนในอัตราประเทศไทย (เดือนละ 6,750.- บาท) และค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ จากประเทศที่ศึกษา-ประเทศไทย

โดยนับระยะเวลาฝึกงานตามที่สถานศึกษากำหนดและหากนักเรียนทุนกลับเยี่ยมบ้าน (ประเทศไทย) ให้นับระยะเวลาแยกกัน ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจาก สนร.ให้กลับประเทศไทยโดยระบุระยะเวลาด้วย

ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณี นักเรียนจะต้องมีหนังสือรับรองการให้ฝึกงานจากสถานศึกษา โดยต้องระบุช่วงเวลาของการฝึกงาน และสถานที่ฝึกงานระบุรายละเอียดเกี่ยวกับที่พัก อาหาร และค่าตอบแทนประกอบการฝึกงาน

ระเบียบ