Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนทุกระดับ ระเบียบด้านการเงิน ค่าระวางส่งของ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และเงินติดตัว

ค่าระวางส่งของ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และเงินติดตัว

นักเรียนฯ ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการ และกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทย มีสิทธิ์ได้รับค่าระวางส่งของกลับประเทศไทย ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเดินทาง โดยได้รับแบบเหมาจ่าย คนละ 300 ดอลล่าร์ โดย สนร.จะส่งเช็คสั่งจ่ายเงิน ให้หลังจากได้รับแบบแจ้งกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

นักเรียนฯ มีหน้าที่

  1. แจ้งกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้ สนร.ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจัดส่งแบบแจ้งกำหนดวันเดินทางกลับ ป. ไทยหลังสำเร็จการศึกษา
  2. เดินทางถึงประเทศไทยภายใน 20 วัน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (วันที่ทราบผลสอบหรือวันที่วิทยานิพนธ์ผ่านการพิจารณา)
  3. เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เมืองไทยแล้ว ต้องไปรายงานตัวที่สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันทำการถัดไป  ยกเว้นต้นสังกัดไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล  ให้ไปรายงานตัวที่ต้นสังกัดภายในสองทำการถัดไป

หมายเหตุ

นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามโครงการในระดับปริญญาตรี แล้วเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อเยี่ยมครอบครัว และจะเดินทางกลับมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ด้วยทุนส่วนตัว ทุนสถานศึกษา หรือทุนรัฐบาล จะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าระวางส่งของ ฯลฯ 

ระเบียบ