Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนทุกระดับ ระเบียบด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายประจำเดือน และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝาก

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝาก

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

     1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในสัดส่วน 40:40:20  โดยนักเรียนทุนฯ จะได้รับแบบเหมาจ่ายทั้งจำนวน ไม่แยกสัดส่วน ยกเว้นนักเรียนทุนฯ ระดับมัธยมศึกษาผู้ศึกษาในโรงเรียนประจำ (Boarding School) และนักเรียนทุนฯ ที่สถานศึกษากำหนดให้ต้องพักในหอพักและทานอาหารของสถานศึกษา จะมีสิทธิขอรับเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว และให้ สนร.จ่ายค่าที่พักและค่าอาหารแก่สถานศึกษาโดยตรง  ในกรณีหลังนี้ นักเรียนทุนฯ จะต้องพักในห้องพักแบบประหยัด (ห้องคู่ พักห้องเดี่ยวไม่ได้) และต้องเลือก meal plan แบบพื้นฐาน

     2. สิทธิการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดา แต่ไม่เกิน 10 วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และสิ้นสุดในวันที่ออกเดินทางจากเมืองที่ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา หรือวันที่หมดสิทธิการได้รับทุนฯ ขึ้นอยู่กับวันใดเป็นวันก่อน (ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20 วันหลังสำเร็จการศึกษา หรือ 10 วัน กรณีศึกษาไม่เกิน 1 ปี) สำหรับนักเรียนทุนฯ ผู้จำเป็นต้องพักการศึกษาเป็นการชั่วคราว และผู้อยู่ฝึกงานต่อหลังสำเร็จการศึกษา จะไม่มีสิทธิรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนในระหว่างพักฯ หรือฝึกอบรม

     3. ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับนักเรียนทุนฯ ผู้ศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ มี 14 อัตรา ตามเมืองและรัฐที่สถานศึกษาตั้งอยู่ (ไม่ใช่เมืองที่นักเรียนพำนัก) เริ่มจากอัตรา USD 1,280 ต่อเดือน ถึง USD 1,930 ต่อเดือน สำหรับผู้ศึกษาในแคนาดา มีอัตราเดียว คือ CAD 1,550 ต่อเดือน (สำหรับผู้ได้รับทุนของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามอัตราที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด)

     4. เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ นักเรียนทุนฯ ผู้ใดย้ายสถานศึกษา ผู้นั้นจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามอัตราของเมืองและรัฐที่สถานศึกษาใหม่ตั้งอยู่ ตั้งแต่วันแรกของเดือนที่สถานศึกษาใหม่เปิด (ไม่ใช่วันที่สถานศึกษาเก่าเปิด และไม่ใช่วันที่นักเรียนทุนฯ เดินทางไปถึงสถานศึกษาใหม่ เช่น สถานศึกษาเปิดวันที่ 15 ก.ย. นักเรียนเดินทางไปถึง 8 ก.ย. นทร.จะได้รับอัตราใหม่ตั้งแต่ 1 ก.ย.)

     5. ตั้งแต่ภาคการศึกษา Fall 2008 เป็นต้นมา สนร. นำเรื่องการรายงานผลการศึกษามาเป็นตัวกำหนดการจัดส่งค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยหากนักเรียนไม่จัดส่งผลการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (ตามตารางการรายงานผลการศึกษา) จะไม่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในงวดนั้นๆ และ สนร. จะแจ้งต้นสังกัดให้ทราบเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการให้ทุนและการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนของภาคการศึกษาใหม่

     6. การส่งเงินให้นักเรียนทุนฯ 

         6.1 สำหรับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ทุน ก.พ. และทุนของส่วนราชการ การส่งเงินจะแบ่งเป็น 4 งวด งวดละ 3 เดือน คือ ต.ค. – ธ.ค., ม.ค. - มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., และ ก.ค.-ก.ย. โดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) จะเป็นผู้โอนเงินงวดเข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนในธนาคารสหรัฐฯ ตามจำนวนที่เบิกจ่ายได้ในแต่ละครั้งจากกระทรวงการคลัง ยกเว้นเงินงวดแรกของนักเรียนใหม่ สำนักงาน ก.พ.จะจ่ายให้ก่อนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ สำหรับ นทร. ในแคนาดา สนร. จะส่งเงินให้เป็นเช็คทางไปรษณีย์

          6.2 นักเรียนทุนอื่น ๆ และข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรม ผู้ซึ่งเจ้าของทุนส่งเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษาผ่านสำนักงาน ก.พ.  การส่งเงินจะแบ่งเป็น 2 งวด  คือ ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.โดย สนร. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนฯ ที่เพิ่งเดือนทางมาศึกษาใหม่  สนร.จะโอนเงินงวดให้ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ว่าเจ้าของทุนได้นำส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดให้แล้วเท่านั้น

การปรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่นอกเหนือจากการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดนั้น สนร. จะจ่ายเป็นเช็คและจัดส่งให้นักเรียนทางไปรษณีย์เท่านั้น

หน้าที่ของ นทร. ในสหรัฐอเมริกา

เพื่อให้ได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามสิทธิ นักเรียนทุนฯ มีหน้าที่ ดังนี้

  1. เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว  ให้แจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารโดยส่งแบบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกด้วยระบบ ACH  (Authorization Agreement for ACH Entries (Debit/Credit)) พร้อมเช็คสั่งจ่ายที่ได้รับจากธนาคารมา 1 ฉบับ ( โปรดเขียนคำว่า Void บนเช็คด้วย ) ให้ สนร. ทางไปรษณีย์ 
  2. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯจะทดสอบการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนจำนวน 1 เซนต์ ก่อนที่จะมีการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดจริง เพื่อให้แน่ใจว่าเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนจะโอนเข้าถูกบัญชี  โดยสนร.จะอีเมลล์แจ้งให้นักเรียนทราบเพื่อให้นักเรียนยืนยันผลการโอนเงิน  ซึ่งนักเรียนควรแจ้งผลการทดสอบดังกล่าว  ให้สนร.ทราบตามเวลาที่กำหนดว่า “ได้รับหรือไม่ได้รับ”  เงินจำนวน 1 เซ็นต์  หากไม่ได้รับการตอบกลับจากนักเรียน สนร.จะไม่สามารถส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดให้นักเรียนได้
  3. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ถ้าไม่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนในงวดใด ให้ส่งอีเมล์มาสอบถามที่   หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ (202) 667-6143
  4. สำหรับผู้ย้ายสถานศึกษา นอกจากต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ (แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่) บัญชีใหม่ ฯลฯ ตามข้อ 1 แล้ว ให้แจ้งวันที่สถานศึกษาใหม่เปิดภาคเรียนให้สำนักงาน ก.พ. และ สนร.ทราบด้วย เพื่อจะส่งได้ส่งเงินในอัตราใหม่ได้ถูกต้องตามสิทธิ
  5. การปรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  และนักเรียนระดับปริญญาตรีผู้ถูกบังคับให้พักในหอพักและซื้อมื้ออาหารกับสถานศึกษา หากหอพักปิดเนื่องจากเป็นวันหยุดตามเทศกาลนักเรียนต้องส่งปฏิทิน(calendar) ของโรงเรียนมาพร้อมกับแบบขอเบิกค่าใช้จ่ายทุกครั้ง เพื่อประกอบการคำนวณเงินตามสิทธิ์
  6.  หากได้รับเงินเกินสิทธิ ต้องจ่ายเงินคืนให้ราชการทันทีที่ทราบหรือได้รับแจ้ง เช่น ได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด ก.ค.-ก.ย. แต่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับตั้งแต่ 15 ส.ค. นักเรียนทุนฯ จะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายฯ ระหว่าง 16 ส.ค.-30 ก.ย. ให้ทางราชการเพื่อจะได้นำส่งคืนคลังต่อไป  หากนักเรียนท่านใดไม่แจ้ง  เมื่อสนร.ตรวจบัญชีประจำปีพบเข้าก็จะต้องถูกเรียกเงินคืนในที่สุด

คำเตือน:

             1. การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง โปรดกรอกข้อมูลในฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่ายทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับการเบิกจ่ายถูกต้องและรวดเร็ว

              2. สนร. จะจัดส่งค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้เฉพาะนักเรียนที่รายงานผลการศึกษา เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝาก

1. หากนักเรียนเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคาร  ควรจะแจ้งให้สนร.ทราบว่ายกเลิกบัญชีเงินฝากธนาคารเดิม และเปิดบัญชีใหม่ก่อนจะถึงกำหนดการโอนเงินประจำงวดอย่างน้อย 20 วัน  โดยหากไม่แน่ใจโปรดอย่าเพิ่งปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมจนกว่าจะได้รับการ โอนเงินในงวดนั้นเรียบร้อยแล้ว  จึงค่อยปิดบัญชีธนาคารและแจ้งเลขที่บัญชีใหม่  ซึ่งหากไม่รีบแจ้งให้สนร.ทราบ  สนร.จะยังคงโอนเงินเข้าบัญชีเดิมซึ่งอาจทำให้เงินสูญหายได้

2. จัดส่งแบบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกด้วยระบบ ACH  (Authorization Agreement for ACH Entries (Debit/Credit)) พร้อมตัวอย่างเช็คสั่งจ่ายที่ได้รับจากธนาคารมา 1 ฉบับ ( โปรดเขียนคำว่า Void บนเช็คด้วย ) ให้ สนร. ทางไปรษณีย์

3. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯจะทดสอบการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนจำนวน 1 เซนต์ ก่อนที่จะมีการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดจริง  โดยสนร.จะอีเมลล์แจ้งให้นักเรียนทราบเพื่อให้นักเรียนยืนยันผลการโอนเงิน  ซึ่งนักเรียนควรแจ้งผลการทดสอบดังกล่าว  ให้สนร.ทราบตามเวลาที่กำหนดว่า “ได้รับหรือไม่ได้รับ”  เงินจำนวน 1 เซ็นต์  หากไม่ได้รับการตอบกลับจากนักเรียน สนร.จะไม่สามารถส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดให้นักเรียนได้

 

ระเบียบ