Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนทุกระดับ ระเบียบด้านการเงิน ค่าใบประกอบโรคศิลป์ ค่า License และค่า Matching ของสาขาแพทย์ศาสตร์ และสาขาเภสัชศาสตร์ ตามข้อบังคับของหลักสูตร

ค่าใบประกอบโรคศิลป์ ค่า License และค่า Matching ของสาขาแพทย์ศาสตร์ และสาขาเภสัชศาสตร์ ตามข้อบังคับของหลักสูตร

สำนักงาน ก.พ. อนุมัติเป็นหลักการให้นักเรียนทุนในสหรัฐอเมริกาที่ศึกษาหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ซึ่งต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับของหลักสูตร และตามกฏหมายของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ตามที่จ่ายจริง

โดยนำส่งเอกสารให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ทางไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้

1. แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย

2. ใบเรียกเก็บเงิน หรือใบเสร็จ (กรณีนักเรียนทดรองจ่ายไปก่อน)

ระเบียบ