Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนทุกระดับ ระเบียบด้านการเงิน ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าวีซ่าและค่าซีวิส

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าวีซ่าและค่าซีวิส

ก่อนออกเดินทางมาศึกษานักเรียนจะได้รับค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางจำนวน 50,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง วีซ่า และซีวิส ไว้แล้ว ดังนั้นจึงไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาเบิกจากทางราชการได้อีก โดยจะเบิกได้อีกครั้งในกรณีที่ต้องต่ออายุ  หรือเปลี่ยนประเภทเท่านั้น  โดยยื่นแบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายประกอบการขอเบิก

ผู้มีสิทธิ์ขอเบิกค่าธรรมเนียมฯและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาด้วยทุนรัฐบาล ณ วันที่ยื่นคำขอหนังสือเดินทางฯ  วีซ่า  และซีวิส (นักเรียนทุนฯผู้กำลังศึกษาด้วยทุนส่วนตัวไม่มีสิทธิ์ขอเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว)

 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์( E – Passport Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการ “ประหยัดและจำเป็น” สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาจึงขอกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนี้

      แนวปฏิบัติทั่วไป

 • นักเรียนทุนรัฐบาลที่มีกำหนดจะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทย ให้ยื่นคำขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในประเทศไทย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐ
 • การยื่นคำขอหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลไทยในสหรัฐฯหรือแคนาดาให้ทำในกรณีที่มีควมจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น โดยนักเรียนต้องยื่นคำขอหนังสือเดินทางฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลตามบัญชีรายชื่อที่กำหนดไว้แนบท้ายนี้ เท่านั้น
 • หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของผู้ยื่นคำขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีอายุเหลือไม่ถึง 1 ปี

 

     ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริง โดยนักเรียนต้องแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่านั้น เพื่อประกอบการเบิกจ่าย หากนักเรียนไม่นำส่งใบเสร็จค่าขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะ และค่าที่พักในการไปขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

(ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการสั่งซื้อ Money Order และค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้)

 

     ค่าที่พัก

 • นักเรียนที่ต้องยื่นคำขอหนังสือเดินทางฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี จะมีสิทธิ์เบิกค่าที่พักได้เฉพาะกรณีที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯไม่สามารถจัดหาที่พักในที่พักโครงการเยี่ยมบ้าน สนร. ให้ได้ เท่านั้น  ทั้งนี้นักเรียนสามารถติดต่อจองที่พักโครงการเยี่ยมบ้านล่วงหน้า ดูรายละเอียดที่พักโครงการเยี่ยมบ้าน สนร. โปรดคลิกที่นี่
 • นักเรียนที่ต้องไปยื่นคำขอหนังสือฯที่อื่นจะมีสิทธิ์เบิกค่าที่พักได้ ต่อเมื่อสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษา  ตั้งอยู่ห่างจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไม่น้อยกว่า 150 ไมล์
 • นักเรียนมีสิทธิ์เบิกค่าที่พักได้เพียง 1 คืนเท่านั้น โดยเบิกได้เฉพาะค่าที่พัก(ไม่รวมค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ) ในห้องชั้นประหยัดตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 150.- ดอลลาร์สหรัฐ  โดยต้องแนบใบเสร็จรับเงินซึ่งลงวันที่เดียวกับหรือวันติดกับวันที่ยื่นคำขอหนังสือเดินทางฯ   และใบเสร็จรับเงินต้องมีชื่อสกุลผู้เข้าพักตรงกับชื่อผู้ขอเบิก

 

     ค่าเดินทาง

     - กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน     

 • นักเรียนจะมีสิทธิ์เบิกค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดได้ตามที่จ่ายจริง  โดยจะเบิกได้เต็มจำนวนก็ต่อเมื่อนักเรียนซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
 • หากผู้ใดซื้อตั๋วล่วงหน้าน้อยกว่า 14 วัน หรือเกินกว่า 60 วัน  ผู้นั้นจะมีสิทธิ์เบิกค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดได้เพียงร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่จ่ายจริง  ยกเว้นกรณีที่นักเรียนฯแสดงหลักฐานว่า  การซื้อตั๋วโดยสารดังกล่าวสามารถซื้อได้ราคาที่ถูกกว่าที่ถูกกว่าการซื้อภายในช่วงเวลาที่กำหนด  หรือนักเรียนมีเหตุผลความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องซื้อนอกระยะเวลาที่กำหนด
 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินจะต้องเป็นการเดินทางจากเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่หรือเมืองใกล้เคียง  ไปเมืองที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลตั้งอยู่  โดยนักเรียนจะต้องแนบหลักฐานการจ่ายเงินคือใบเสร็จรับเงิน หรือ Bank/Credit Card Statement และหลักฐานการเดินทางคือ Itinerary และ Boarding Pass มาประกอบการขอเบิก

      

      - กรณีเดินทางโดยรถไฟหรือรถประจำทางสาธารณะ (ไม่รวมแท็กซี่ส่วนบุคคล)

 • นักเรียนฯ มีสิทธิ์เบิกค่าตั๋วโดยสารในชั้นประหยัดได้ตามที่จ่ายจริง  โดยนักเรียนต้องแนบใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วโดยสารรถไฟ  หรือรถประจำทางสาธารณะ ฉบับจริง  มาประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย
 • อนึ่งกรณีที่นักเรียนฯ ต้องเดินทางโดยเครื่องบิน หรือรถไฟ แล้วต้องต่อด้วยรถสาธารณะอื่นๆ ก็ให้มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

 

      - กรณีเดินทางโดยรถยนต์เช่าส่วนบุคคล

 • นักเรียนไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า ค่าน้ำมัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆได้

 

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และซีวิส

          นักเรียนมีสิทธิ์เบิกได้เฉพาะค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า และซีวิส เท่านั้น (ไม่สามารถเบิกค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าไปรษณีย์ และค่าจองวันสัมภาษณ์ได้)  โดยจะต้องนำส่งหลักฐานการจ่ายเงิน ฉบับจริงเท่านั้น พร้อมกับแบบคำขอเบิกค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย

 

(ขอให้ท่านเก็บสำเนาภาพถ่ายเอกสารใบเสร็จฯ ฉบับจริงไว้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐานกรณีเอกสารสูญหายระหว่างทาง)

         

คำเตือน: การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง โปรดกรอกข้อมูลในฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่ายทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับการเบิกจ่ายถูกต้องและรวดเร็ว

ระเบียบ