Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนทุกระดับ ระเบียบด้านการเงิน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

     1. นักเรียนทุนฯ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาแบบเหมาจ่าย (ไม่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน) ตามอัตรา ดังนี้
         - นักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกาจะได้ปีละ $USD 1,150
         - นักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศแคนาดาจะได้ปีละ $CAD 1,220

(ยกเว้นนักเรียนทุนพิเศษอื่นๆ จะได้รับค่าหนังสือตามอัตราที่เจ้าของทุนกำหนด)      

     2. การจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย จะแบ่งจ่ายพร้อมการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน
         - นักเรียนทุนรัฐบาล ได้รับปีละ 4 ครั้ง พร้อมค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด ต.ค. – ธ.ค., ม.ค. - มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., และ ก.ค.-ก.ย.
         - นักเรียนทุนพิเศษ และข้าราชการลาศึกษา ได้รับปีละ 2 ครั้ง พร้อมค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด ม.ค. – มิ.ย. และ ก.ค. – ธ.ค.

โดยนักเรียนมีสิทธิ์ได้รับค่าหนังสือฯ ตามกำหนดรับทุนสิ้นสุด เศษของวันปัดเป็น 1 เดือน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนมีกำหนดรับทุนถึงวันที่ 10 ก.ค. นักเรียนจะได้รับโอนเงินค่าหนังสือฯ ในงวด ก.ค. – ก.ย. เท่ากับ 95.83 ดอลลาร์สหรัฐ

     3. สำหรับนักเรียนทุนฯ ผู้อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ให้ถือค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์

     4. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดรวมค่า official Transcript ไว้กับค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่ายแล้ว ดังนั้นนักเรียนจึงไม่ต้องส่งใบเสร็จค่า official transcript มาประกอบการเบิกจ่ายอีก

ระเบียบ