Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

ค่าใช้จ่ายประจำเดือนหลังสำเร็จการศึกษา

  1. สิทธิการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

      นักเรียนทุนฯ มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงวันที่ออกเดินทางจากเมืองที่ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา หรือวันที่หมดสิทธิการได้รับทุนฯ ขึ้นอยู่กับวันใดเป็นวันก่อน (ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20 วันหลังสำเร็จการศึกษา หรือ 10 วัน กรณีศึกษาไม่เกิน 1 ปี)

  1. หน้าที่ของนักเรียนทุนฯ

       หากได้รับเงินเกินสิทธิ ต้องจ่ายเงินคืนให้ราชการทันทีที่ทราบหรือได้รับแจ้ง เช่น ได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดวันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. แต่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. นักเรียนทุนฯ จะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายฯ ระหว่างวันที่ 16 ส.ค.-30 ก.ย. ให้ทางราชการเพื่อจะได้นำส่งคืนคลังต่อไป  ทั้งนี้ ในกรณีที่นักเรียนทุนฯ มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น ค่าที่พัก นักเรียนทุนฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อย หากมีค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในสัญญาเช่าบ้าน ค่าปรับ หรือค่าเช่าจนถึงวันสิ้นเดือน นักเรียนทุนฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

  1. การส่งคืนเงินค่าใช้จ่ายรับเกินสิทธิ

      หากนักเรียนทุนฯ มีค่าใช้จ่ายรับเกินสิทธิ

  • สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสำนักงาน ก.พ. จะจัดทำหนังสือแจ้งนักเรียนทุนฯ ขอให้คืนเงินค่าใช้จ่ายรับเกินสิทธิ โดยระบุระยะเวลาที่ขอให้คืนเงินค่าใช้จ่าย ประมาณ 1 เดือน
  • หากเกินกำหนดการคืนเงิน สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสำนักงาน ก.พ. จะทวงถามค่าใช้จ่ายรับเกินสิทธิ 1 ครั้ง โดยขยายระยะเวลาที่ขอคืนเงินค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 1 เดือน
  • หากเกินกำหนดการคืนเงินตามหนังสือเรียกคืน สำนักงาน ก.พ. จะจัดทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อทราบและขอให้ช่วยประสานติดตามอีกทางหนึ่ง