Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนทุกระดับ ระเบียบด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายหลังสำเร็จการศึกษา ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษา

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษา

นักเรียนทุนฯ มีสิทธิได้รับค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางกลับประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษา โดยต้องเป็นเส้นทางจากเมืองที่ท่านศึกษาถึงกรุงเทพฯ ซึ่งเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

การเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้นักเรียนทุนฯ เปรียบเทียบราคาจากเว็บไซต์จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินโดยให้พิมพ์เอกสารข้อมูลราคาของทุกสายการบินที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนั้นเป็นคู่เทียบ และให้นักเรียนทุนฯ เดินทางด้วยสายการบินที่มีราคาต่ำสุด โดยมีเงื่อนไขคือ

     (1) มีชั่วโมงเดินทางเหมาะสมด้วยระยะเวลาเดินทางปกติของเส้นทางนั้น
     (2) ออกเดินทางช่วงเวลาที่เหมาะสม
     (3) สายการบินที่เลือกได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความปลอดภัยของการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
     (4) การเดินทางไม่ผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบของสถานการณ์หรือการเกิดโรคระบาดในประเทศที่ต้องไปเปลี่ยนเที่ยวบิน ยกเว้นกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว
     (5) สายการบินไม่มีประวัติการยกเลิกเที่ยวบินบ่อยครั้งจนเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
     (6) หากสายการบินที่มีราคาต่ำสุด เป็นสายการบินที่เพิ่งเริ่มให้บริการเที่ยวบิน กลับประเทศไทย และมีผู้ใช้บริการน้อยอาจพิจารณาเลือกสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินซึ่งมีราคาสูงกว่าในลำดับถัดไปได้

1. กรณี นักเรียนทุนฯ ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านตัวแทนจำหน่าย (Agent)

นักเรียนทุนฯ ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินใด ๆ แต่สามารถแจ้งให้บริษัทตัวแทนจำหน่าย ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินมายังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนทุนฯ ต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้ครบถ้วน ดังนี้

  • แบบแจ้งกำหนดการเดินทางกลับหลังสำเร็จการศึกษา
  • ข้อมูลราคาบัตรโดยสารเครื่องบินของทุกสายการบินที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคา (สามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ประกอบการเบิกจ่ายได้)

2. กรณี นักเรียนทุนฯ ทดรองจ่ายเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปก่อน

นักเรียนจะต้องนำหลักฐานการเดินทางและหลักฐานการจ่ายเงิน ไปขอเบิกคืนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกับสำนักงาน ก.พ. ที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

  • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง หากชำระออนไลน์ โปรดส่งสำเนา Bank/Credit card statement ของบัตรที่ใช้จ่ายเงิน ประกอบการเบิกจ่ายเพิ่มเติม
  • รายละเอียดเส้นทางการบิน (Itinerary)
  • บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
  • ข้อมูลราคาบัตรโดยสารเครื่องบินของทุกสายการบินที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกสารประกอบการเปรียบเทียบราคา (สามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ประกอบการเบิกจ่ายได้) 

 

ข้อควรปฏิบัติ

  • หากนักเรียนทุนฯ ประสงค์จะเดินทางโดยสายการบินอื่นนอกเหนือจากสายการบินตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ กำหนดและราคาบัตรโดยสารเครื่องบินสูงกว่าคู่เทียบ นักเรียนทุนฯ ต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารส่วนต่างนั้น
  • นักเรียนทุนฯ ต้องจองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
  • หากนักเรียนทุนฯ ไม่ได้ออกเดินทางจากเมืองที่ศึกษา นักเรียนทุนฯ จะต้องติดต่อสอบถาม สนร. ก่อน พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และต้องเปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารเส้นทางที่ออกเดินทางกับเส้นทางจากเมืองที่ศึกษา หากบัตรโดยสารเส้นทางที่ออกเดินทางมีราคาสูงกว่า นักเรียนทุนฯ ต้องรับผิดชอบ ค่าบัตรโดยสารส่วนต่างนั้น
  • กรณีการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินย้อนหลัง หากสำนักงาน ก.พ. หรือ สนร. พิจารณาแล้ว เห็นว่า นักเรียนนำส่งเอกสารคู่เทียบไม่ถูกต้อง หรือนักเรียนไม่ได้ส่งเอกสารข้อมูลค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในช่วงเวลาที่เดินทาง เพื่อเปรียบเทียบราคาในขณะนั้น หรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.พ. หรือ สนร. จะเปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารเครื่องบินย้อนหลังในเส้นทางเดียวกัน โดยพิมพ์เอกสารข้อมูลราคาของทุกสายการบิน ถัดออกไป 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบคำร้องขอเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสาร เพื่อใช้พิจารณาเป็นคู่เทียบราคา ทั้งนี้ การหาคู่เทียบย้อนหลัง จะพิจารณาจากคู่เทียบราคาที่อยู่ในช่วงฤดูกาลเดียวกัน ในกรณีเป็นช่วงที่ข้ามฤดูกาลไปแล้วจะใช้ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินจากคู่เทียบของวันเดียวกันในปีถัดไป