Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนทุกระดับ ระเบียบด้านการเงิน

ระเบียบด้านการเงิน

ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าวีซ่าและค่าซีวิส
ค่าเดินทาง
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝาก
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา
ค่าเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเล่าเรียน
ค่าทดสอบ ค่าส่งผลสอบ ค่าสมัครสถานศึกษา
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าทำฟัน
ค่าใบประกอบโรคศิลป์ ค่า License และค่า Matching ของสาขาแพทย์ศาสตร์ และสาขาเภสัชศาสตร์ ตามข้อบังคับของหลักสูตร
ค่าระวางขนส่งสิ่งของกรณีย้ายสถานศึกษา
ค่าระวางส่งของ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และเงินติดตัว
ค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกงานของนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
รายชื่อสถานศึกษาที่เป็น Third Party Billing
อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนทุนฯ
ระเบียบ