Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

การไปร่วมประชุมทางวิชาการ

นักเรียนทุนฯ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและมีความประสงค์จะไปร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในและนอกประเทศ จะต้องยื่นเอกสารต่อ สนร. โดย สนร. จะพิจารณาจาก

     1. หากการไปประชุมทางวิชาการเป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่กำหนดไว้ สามารถเบิกได้ดังนี้ ค่าเดินทางไป-กลับโดยประหยัด ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าวีซ่า และเบิกได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
     2. หากไม่ได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร แต่นักเรียนทุนฯ มีความจำเป็น หรือจะเป็นประโยชน์ สามารถเบิกจ่ายได้ 1 ครั้ง โดยราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนทุนฯ จะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง

สำหรับการเบิกจ่ายค่าที่พักให้เบิกจ่ายตามจ่ายจริงโดยประหยัด ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ กำหนด

โดยเอกสารที่ต้องยื่นให้ สนร. เพื่อประกอบการพิจารณา มีดังนี้

     1. แบบขออนุมัติไปร่วมประชุมวิชาการ
     2. สำเนารายละเอียดการประชุมวิชาการซึ่งระบุสถานที่   ระยะเวลาการประชุม และค่าใช้จ่าย
     3. หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ ออกโดยสถานศึกษา (Department) ที่ระบุว่าการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นข้อบังคับของหลักสูตร (Degree Requirement) หรือแสดงเหตุผลความจำเป็นในการสำเร็จการศึกษา
     4. แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย
     5. หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

 

ระเบียบ