Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ระเบียบ ระเบียบนักเรียนทุนทุกระดับ ระเบียบด้านการศึกษา ระหว่างศึกษาในต่างประเทศ การขออยู่ทำ Postdoctoral หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

การขออยู่ทำ Postdoctoral หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

ไม่อนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จปริญญาเอกแล้วอยู่ทำวิจัยหรือทำ Postdoctoral นอกจากจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ผ่อนผันคือ

     1. เจ้าสังกัดสนับสนุน และเป็นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ และส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งทางราชการจะได้รับประโยชน์ในการทำวิจัย หรือเป็นงานวิจัยที่เป็นความต้องการของเจ้าสังกัดเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จะต้องจัดส่งโครงการวิจัยให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของส่วนราชการนั้นๆ พิจารณา
     2. เป็นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
     3. เมื่อคำนวณระยะเวลาที่จะกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจากการศึกษาและวิจัยหลังปริญญาเอก จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการครบไม่เกินอายุ 60 ปี
     4. ระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน 2 ปี โดยไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใดๆ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
     5. เป็นผู้ไม่ใช้ระยะเวลาศึกษาเกินกว่ากรอบเวลาที่ ก.พ. กำหนด เกินกว่า 6 เดือน

นักเรียนทุนฯ ต้องยื่นแบบขอลา/ขยาย การฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติงานวิจัย ต่อ สนร. ล่วงหน้าก่อนสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย 60 วัน พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

     1. เอกสารตอบรับให้ทำ Postdoctoral โดยระบุระยะเวลาชัดเจน และมีโครงการประกอบการพิจารณาด้วย
     2. ความเห็นจากเจ้าสังกัดสนับสนุน ทั้งนี้  ขอให้นักเรียนทุนฯ ติดต่อเจ้าสังกัดเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
     3. กรณีเป็นนักเรียนทุน พสวท.ให้กรอกรายละเอียดในแบบ Postdoctoral Research Reporting ด้วย  

เมื่อ สนร.ได้รับเอกสารแล้วจะส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเป็นรายๆ ไป

ระเบียบ