Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

การศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

นักเรียนทุนฯ ที่สถานศึกษาบังคับให้ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยวิชาภาษาอังกฤษดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการศึกษา หรือไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.พ. ก่อนที่จะเดินทางไปเข้าศึกษามาตั้งแต่แรกเริ่มรับทุน จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติศึกษาภาษาอังกฤษดังกล่าวฯ ไปยัง สนร. ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนถึงวันที่จะต้องลงทะเบียนศึกษาโดยส่งเรื่องขออนุมัติ พร้อมมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบขออนุมัติศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ที่บังคับว่าจะต้องศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพราะสาเหตุใด และต้องศึกษาทั้งหมดจำนวนกี่วิชา วิชาใด ในภาคการศึกษาใด
3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษา
4. รายละเอียดเกณฑ์การตัดสินผลการสอบในการบังคับให้ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

ระเบียบ