Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

การดำเนินการเมื่อมีสถานศึกษาตอบรับ

เมื่อสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาแล้ว นักเรียนทุนฯ จะต้องส่งภาพถ่ายหนังสือ ตอบรับให้ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) สำนักงาน ก.พ. เพื่อตรวจสอบว่าระดับและสาขาวิชาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษานั้น ตรงตามที่ทุนกำหนดหรือไม่

1. กรณีการตอบรับตรงตามที่ทุนกำหนด

     การตรวจร่างกายและสุขภาพจิต

          - นักเรียนทุนฯ จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์ ก.พ. (ยกเว้นนักเรียนมีผลตรวจร่างกายที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) โดยนักเรียนทุนฯ จะต้องนำรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป มาให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเพื่อออกหนังสือถึงคณะกรรมการแพทย์ ก.พ.

     การทำหนังสือเดินทาง

         - นักเรียนทุนฯ ต้องดำเนินการขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางนั้น สำนักงาน ก.พ. จะจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายรวมแบบเหมาจ่ายก่อนที่นักเรียนทุนฯ จะออกเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ

     การจองตั๋วเครื่องบิน

          - นักเรียนทุนฯ กำหนดวันเดินทาง โดยกรอกแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ เพื่อที่กลุ่มงานคลัง สำนักงาน ก.พ. จะได้ดำเนินการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินให้นักเรียนทุนฯ ต่อไป

     การทำวีซ่า

          - หลังจากผ่านผลการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต และมีหนังสือเดินทางแล้ว ให้นักเรียนทุนฯ ติดต่อขอรับหนังสือรับรองทางการเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำไปประกอบการยื่นขอวีซ่ากับสถานกงสุลของประเทศที่จะไปศึกษา พร้อมเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการทำวีซ่าตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

     การรับตั๋วโดยสารเครื่องบิน/ค่าใช้จ่าย

          - เมื่อนักเรียนทุนฯ ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศแล้ว ให้นักเรียนทุนฯ นำภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปนักเรียนทุนฯ ) และวีซ่าไปดำเนินการรับตั๋วโดยสารเครื่องบินดังนี้

  1. กรณีสำนักงาน ก.พ. จัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินของบริษัทการบินไทย นักเรียนทุนฯ จะได้รับหนังสือจากกลุ่มงานคลัง สำนักงาน ก.พ. เพื่อไปรับตั๋วโดยสารเครื่องบินที่บริษัทการบินไทย (หลานหลวง) จากนั้นถ่ายเอกสารตั๋วโดยสารเครื่องบินและบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตร ประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลัง สำนักงาน ก.พ. อย่างละ 1 ฉบับ และรับเงินค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง 
  2. กรณีสำนักงาน ก.พ. จัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินกับบริษัทนายหน้า นักเรียนทุนฯ สามารถเข้าไปรับตั๋วเครื่องบินที่สำนักงาน ก.พ. โดยถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลัง สำนักงาน ก.พ. 1 ฉบับ เพื่อรับเงินค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง

     การรายงานตัวไปศึกษา

           - นักเรียนทุนทุกประเภททุน ก่อนจะออกเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศจะต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) สำนักงาน ก.พ. 47/111 หมู่ 4 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 โดยนำภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลนักเรียน) ภาพถ่ายวีซ่า ภาพถ่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน อย่างละ 1 ฉบับ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป มาในวันรายงานตัวด้วย นักเรียนทุนฯ จะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานตัว หลังจากที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะคืนให้นักเรียนทุนฯ  1 ฉบับ

2. กรณีการตอบรับไม่เป็นไปตามที่ทุนกำหนด

หมายถึงการตอบรับที่มีเงื่อนไขต่างๆ หรือชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการตอบรับไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ทุนกำหนด เจ้าหน้าที่จะต้องวิเคราะห์นำเสนอเรื่องเพื่อให้ ก.พ. พิจารณาเป็นรายๆ ไป ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้น