Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home บริการ สนร. โครงการเยี่ยมบ้าน สนร. โครงการเยี่ยมบ้าน สนร.

โครงการเยี่ยมบ้าน สนร.

ประกาศงดให้บริการที่พัก
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่อาคารที่ทำการ สนร.

 

ตามที่ สนร. ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้าน สนร. ให้บริการที่พักชั่วคราวแก่ นทร. นร. ทุนอื่นที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ตลอดจนข้าราชการลาศึกษา/ฝึกอบรม ซึ่งต้องเดินทางมาทำธุระในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้สามารถใช้บริการในราคาประหยัด และปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจขอใช้บริการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาคารที่ทำการของ สนร. มีอายุการใช้งานมานานหลายสิบปี จึงมีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ดังนั้น รัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณสำหรับปรับปรุงอาคาร สนร. ให้มีสภาพปลอดภัย เหมาะสมกับภารกิจของ สนร. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ตลอดจนเป็นการบำรุงรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของทางราชการให้อยู่ในสภาพดีต่อไป

ในการนี้ สนร. จึงขอประกาศงดให้บริการที่พักโครงการเยี่ยมบ้าน สนร. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงใด ๆ

กรณีที่ นร. ทุนอื่นที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ข้าราชการลาศึกษา/ฝึกอบรม ตลอดจนบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความจำเป็นต้องเดินทางมาทำธุระในกรุงวอชิงตัน ดี ซี และประสงค์ขอรับข้อมูลและคำแนะนำในการหาที่พักแรม ขอให้ติดต่อไปยัง สนร. โดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าที่ สนร. ยินดีให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจยิ่ง