Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ กับ สนร.

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ กับ สนร.

สนร. ร่วมมือกับ ก.วิทย์ฯ จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ในรูปแบบรายงานประจำเดือนของ สนง. ก.วิทย์ฯ และข้อมูลความเคลื่อนไหวของหน่วยงานใน ก. วิทย์ฯ ที่น่าสนใจต่างๆ ในเว็บไซต์ของ สนร. ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านข่าวได้ที่ https://ostdc.org/th/scienceinreview