Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวโครงการนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 17 เดือนเมษายน 2555

ครั้งที่ 17 เดือนเมษายน 2555

ครั้งที่ 17 เดือนเมษายน 2555
สวัสดีครับ ครั้งนี้ สนร.ได้เลือกน้องณัฏฐนันท์พร สงวนกลิ่น นักเรียนทุน ก. วิทย์ ระดับปริญญาเอกจาก U. of Illinois at Chicago ซึ่งเราทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าได้รับรางวัล 2012 Midwest Nursing Research Society Grant แต่ได้ทราบภายหลังว่า น้องเขายังได้รับรางวัลอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย เรามาดูมาฟังกันว่า น้องณัฏฐนันท์พร ซึ่งเป็นผู้รับรางวัลรายที่ 17 ของสนร. มีเรื่องราวน่าสนใจอะไรมาแบ่งปันในครั้งนี้

1. ช่วยเล่าคร่าวๆ เกี่ยวกับแต่ละรางวัลที่ได้รับหน่อยครับ

ค่ะ รางวัลที่ได้รับมีทั้งหมด 3 รางวัลด้วยกันนะค่ะ ประกอบด้วย: 1) The 2012 MNRS Dissertation Research Grant, 2) The 2012 PhD Student Research Award, and 3) Sigma Theta Tau, Alpha Lambda Chapter รายละเอียดของแต่ละรางวัลมีดังนี้ค่ะ

1.1 The 2012 MNRS Dissertation Research Grant: The Midwest Nursing

Research Society (MNRS) ร่วมกับ the Council for the Advancement of Nursing Science (CANS) ได้จัดสรรเงินสนับสนุนในการทำวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาเอกเป็นประจำทุกปี ปีละ 3 ทุน ทุนละประมาณ $2,500 เพื่อสนับสนุน dissertation research ที่ช่วยพัฒนา nursing science and practice. MNRS เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในปี 1975 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 1,300 คน เป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลต่อ nursing research มากที่สุดองค์กรหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ครอบคลุม 13 รัฐในเขต Midwest

1.2 The 2012 PhD Student Research Award: The College of Nursing PhD

Student Research Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาปริญญาเอกเป็นประจำทุกปี รางวัลนี้จัดตั้งขึ้นโดย the PhD Alumni Committee at the UIC CON 50th Anniversary celebration เป็นรางวัลที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยของนักศึกษา

1.3 Sigma Theta Tau, Alpha Lambda Chapter: Alpha Lambda, the UIC Chapter

เป็นองค์กรหนึ่งใน Sigma Theta Tau International Honor Society (STTI) โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณามอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เป็นสมาชิกของ Sigma Theta Tau, Alpha Lambda Chapter รางวัลที่ได้รับคือ ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนในการทำวิจัย

 

2. แต่ละรางวัลมีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับ สาขาที่กำลังศึกษา (Maternal and Newborn Nursing) อย่างไรบ้างหรือไม่ ทางสถานศึกษามีเกณฑ์อะไรในการตัดสิน ให้น้องณัฎฐนันท์พร ได้รับรางวัลแต่ละอย่างนี้บ้างครับ

Proposal ที่เสนอเพื่อขอ grant จากทั้ง 3 organization นี้ เป็น proposal ของ dissertation ที่กำลังศึกษาอยู่ค่ะ “Job Strain, Social Support, Coping Strategies, and Psychological Distress in Employed Pregnant Thai Women”การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเครียดจากงานและภาวะเครียดทางด้านจิตใจในหญิงตั้งครรภ์ไทยที่ทำงานนอกบ้าน

2) ศึกษาบทบาทของแรงสนับสนุนทางสังคม และกลวิธีในการเผชิญปัญหา ในการลดทอน/ บรรเทา ผลของภาวะเครียดจากงานที่มีต่อภาวะเครียดทางด้านจิตใจในหญิงตั้งครรภ์

เกณฑ์ในการพิจาณาคัดเลือก Proposal เพื่อรับรางวัลจาก MNRS, The College of Nursing PhD Student Research Award, and STTI นั้นมีความคล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของ Proposal ซึ่งประกอบด้วย

1) SPECIFIC AIMS/ PURPOSES:

- Aim clearly stated?

- Logical consistency between purpose and aims?

2) BACKGROUND AND SIGNIFICANCE:

- Cited literatures is pertinent to the research problem?

- Adequately identifies gaps in the literature?

- Identified conceptual framework is relevant to research area and appropriate relationships among framework and major variables identified?

- Research will contribute to the development of nursing knowledge?

3. METHODS:

- Design is appropriate to research question?

- Sampling frame (population) identified and sampling method is described/appropriate?

- Sample size is justified?

- Methods for data collection described/appropriate?

- Methods for data collection feasible within allotted time frame?

- Qualifications for data collector(s) are appropriate?

- Instrument reliability and validity addressed for quantitative studies (psychometrics provided)?

- Adequacy/appropriateness of interview guides addressed for qualitative studies?

- Methods for data analysis consistent with research design and question?

- Limitations are defined?

- Timeline is appropriate for study?

4. HUMAN SUBJECTS PROTECTION:

- Is the process for protection of human subjects clearly described and substantiated?

5. RESOURCES:

- Researcher(s) has appropriate educational and experiential background for conducting research?

- Facilities and resources are appropriate for conduct project? Collaborative arrangements are appropriate to conduct project (Letters)?

6. BUDGET:

- How well is the budget justified? (Expenses proposed are essential to conduct the proposed research?)

- Are other sources of funding identified IF cost for study exceeds budget cap?

 

3. แต่ละรางวัลนี้ นอกจากประกาศนียบัตรแล้ว เขาให้อะไรอีกบ้างครับ (เช่น ให้รางวัลเป็นเงิน ให้เป็นค่าเล่าเรียน ให้งบทำงานวิจัย ฯลฯ)

นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรแล้ว ยังได้รับเงินสนับสนุนการทำวิจัยอีกด้วยค่ะ

 

4. ขณะนี้ที่กำลังเก็บข้อมูลอยู่ในประเทศไทย อยากทราบรายละเอียด และอุปสรรคที่พูดถึง พอจะเล่าให้ฟังเล็กน้อยได้ไหมครับ และคาดว่าการเก็บข้อมูลนี้จะสามารถสำเร็จลุล่วงได้เมื่อไร

การดำเนินการวิจัย อยู่ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะ ซึ่งการเก็บข้อมูลมีความล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้โรงพยาบาลซึ่งเป็นแหล่งในการเก็บข้อมูลต้องปิดให้บริการชั่วคราว คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในคน (IRB) ไม่สามารถประชุมเพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัยที่เสนอได้ หลังจากน้ำลด ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลอีกระยะหนึ่ง จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ดิฉันได้เริ่มเก็บข้อมูลในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 จากเดิมวางแผนที่จะเก็บข้อมูลในเดือน ธันวาคม 2554 แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเก็บข้อมูลน่าแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะ

 

5. ขณะนี้น้องณัฏฐนันท์พร กำลังศึกษาเป็นปีที่ 4 ในระดับปริญญาเอก คาดว่าจะทำงานเสร็จทุกอย่างและสำเร็จการศึกษาเมื่อใดครับ

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในเดือนพฤษภาคม 2556

 

6. จากที่ได้ศึกษามาจนใกล้สำเร็จแล้ว สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสาขานี้ มีอะไรใหม่ที่ในประเทศไทยยังคงตามหลัง หรือควรจะต้องมี ต้องเรียนรู้เพิ่ม หรือมีสิ่งที่คุณคิดว่าบ้านเรามีแตกต่างจากประเทศอื่นบ้าง (อาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำ ก็ได้)

ด้านการวิจัย: ช่วยให้เห็นปัญหาการพยาบาลโดยภาพรวม โดยเฉพาะการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด หัวข้องานวิจัยมีความหลากหลาย และการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันเป็นทีมของคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้ผลการวิจัยมีความครอบคลุมและสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล

สิ่งที่อยากให้ประเทศไทยมีการพัฒนา คือเรื่องของ ฐานข้อมูล อยากให้มีการจัดเก็บสถิติที่สำคัญต่างๆ ทางด้านสุขภาพ อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความทันสมัย และสะท้อนภาพรวมของทั้งประเทศ ซึ่งฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนางานวิจัย

ด้านการเรียนการสอน: นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของที่นี่ มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีขององค์กรวิชาชีพ เช่น MNRS และได้มีโอกาสแสดงผลงานวิชาการของตนเองโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งคิดว่า เป็นสิ่งที่ดี ที่เราควรเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลของเราได้มีโอกาสแบบนี้บ้าง เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดโลกทรรศน์ของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และการเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

7. พอทราบเกี่ยวงานหรือหน้าที่ของตน ที่จะต้องกลับไปรับราชการเมื่อสำเร็จการศึกษาที่ม.ธรรมศาสตร์ บ้างหรือไม่ครับ

ภายหลังสำเร็จการศึกษา ดิฉันจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนของทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม

 

8. น้องณัฏฐนันท์พร อยากจะฝากอะไรเพื่อนๆ หรือรุ่นน้องๆ ที่เพื่อชักชวนให้ส่งผลงาน รางวัล ฯลฯ เข้ามา เพื่อให้เราได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อๆ ไปในอนาคตครับ

ค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆ และน้องๆ ช่วยกันส่งผลงานหรือรางวัลต่างๆ ที่ได้รับเข้ามาร่วมในโครงการนี้นะคะ ซึ่งนอกจาก จะเป็นเวทีที่ทำให้พวกเรานักเรียนทุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีร่วมกันแล้ว ยังทำให้พวกเราได้ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่มีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับนักเรียนชาติอื่นๆ

ขอขอบคุณน้องณัฏฐนันท์พรเป็นอย่างมากในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เราได้ทราบถึงผลงาน ร่วมแสดงความยินดี และภูมิใจ ในรางวัลต่างๆ จากผลงานของน้อง แต่วันนี้ผมเชื่อว่า เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการพยาบาล พบกันใหม่ครั้งหน้ากับเพื่อนนักเรียนทุนของเรา จะเป็นใคร ผลงานอะไรนั้น อดใจรอพบกันนะครับ

by sukit — last modified 2012-04-23 16:50