Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

วันที่ 31 มกราคม 2562 : พบผู้แทนจาก Michigan State University

Dr. Robert Coffey, Assistant Director for International Admissions and Sponsored Student Recruitment Coordinator, Office of International Admissions จาก Michigan State University ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เพื่อแนะนำสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาภาครัฐเน้นการเรียนการสอนด้านการวิจัย ตั้งอยู่ที่เมือง East Lansing รัฐ Michigan มีความโดดเด่นในหลายสาขาวิชา อาทิ Engineering, Biological and Biomedical Sciences, Business และ Communication มีนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 130 ประเทศทั่วโลกเดินทางมาศึกษา ทั้งนี้ ผู้แทนได้ให้รายละเอียดในส่วนของการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับข้อกำหนด English Proficiency Requirement ของผู้สมัครว่า ต้องมีคะแนน TOEFL internet-based อย่างน้อย 79 คะแนน หรือมีคะแนน IELTS 6.5 คะแนน โดยหากผู้สมัครมีผลการศึกษาใกล้เคียงแต่ยังไม่ถึงตามกำหนดของ MSU กล่าวคือมีคะแนน TOEFL internet-based 60-78 คะแนน หรือมีคะแนน IELTS 6.0 คะแนน ก็จะได้รับการพิจารณาตอบรับให้เข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (Provisional Admission) โดยผู้สมัครที่ได้รับตอบรับแบบมีเงื่อนไขนี้ จะต้องเข้าศึกษาในโปรแกรม English for Academic Propose (EAP) เพื่อจะได้พัฒนาความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรด้านวิชาการ

นอกจากนี้ ผู้แทนยังได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่สถานศึกษาได้ริเริ่มและประสบผลสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. Undergraduate Research เป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะทำงานวิจัยควบคู่ไปกับการศึกษาในหลักสูตร โดยอาจเป็นงานวิจัยด้านวิชาการ งานทางด้านศิลปะ หรืองานที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องมีหัวข้องานวิจัยที่สนใจแล้วจึงสอบถามอาจารย์ผู้สอนในวิชาที่สนใจจะทำงานวิจัยด้วยเพื่อสอบถามรายละเอียด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://urca.msu.edu/ )
2. American Semester Program (ASP) เป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่ประสงค์จะหาประสบการณ์ด้านวิชาการในสหรัฐอเมริกา โดยจะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของ MSU กว่า 200 หลักสูตร ซึ่งเปิดสอนในภาค Fall, Spring และ Summer และนักศึกษาต่างชาติจะได้เข้าร่วมศึกษากับนักศึกษาของ MSU รวมถึงสามารถใช้บริการ tutoring และ career advising ของ MSU ด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://americansemester.isp.msu.edu/ )
3. American Culture for Kids เป็นโปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมอเมริกัน เปิดสอนเป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม โดยนักเรียนจะต้องเข้าเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจะได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในท้องถิ่นระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมด้วย ทั้งนี้ นักเรียนจะพักอยู่ในหอพักของสถานศึกษา โดยโปรแกรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ ไม่รวมค่าเดินทางเข้าร่วมโปรแกรม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ปัจจุบัน MSU มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ 50,000 คน โดยในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. รวม 20 คน ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานศึกษาแห่งนี้สามารถสืบค้นได้ที่ https://msu.edu/