Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา รวมข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา ปี 2562 วันที่ 28 มกราคม 2562 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Missouri at Columbia

วันที่ 28 มกราคม 2562 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Missouri at Columbia

คณะผู้แทนจาก University of Missouri at Columbia (Mizzou หรือ MU) รวม 4 ท่าน ได้แก่ Jillian Collins (Dir. of sponsored student programs) Shannon O’Hagan (International Admissions) Irene Juzkiw (Center for English Language Learning) และ Hyosun McLeod (Graduate Studies) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. เกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการและการบริการนักศึกษาของ MU โดยคณะผู้แทน MU ทั้ง 4 ท่านได้ร่วมกันชี้แจงโครงการความริเริ่มของ MU หลายโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่เน้นการช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมต่างวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี โดยโครงการดังกล่าวได้มีการเชิญชวนนักศึกษาของ MU ทั้งนักศึกษาต่างชาติและอเมริกัน ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน ให้มาร่วมทำกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น ซึ่งจากการจัดโครงการที่ผ่านมา ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเกิดความสนิทสนมและสามารถต่อยอดสานความสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ คือ International Honors Scholarship และ International Merit Scholarship (ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://missouri.edu/) สำหรับเงื่อนไขภาษาอังกฤษที่สถานศึกษากำหนดสำหรับการสมัครเข้าศึกษา (English Proficiency Requirement) Mizzou กำหนด English Proficiency Requirement ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องมีคะแนน TOEFL internet-based ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน (โดยมีคะแนนในแต่ละ Sub section ไม่น้อยกว่า 17 คะแนน) หรือมีคะแนน IELTS 6.0 คะแนน สำหรับ English Proficiency Requirement ในระดับปริญญาโทและเอกนั้น ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคะแนน TOEFL internet-based ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแต่ละภาควิชา

ปัจจุบัน Mizzou มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 คน โดยในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. รวม 6 คน