Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา รวมข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา ปี 2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561: พบผู้แทนจาก Portland State University

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561: พบผู้แทนจาก Portland State University

คุณ Krista Kennedy (Sponsored Student Program Administrator, Office of International Student and Scholar Services) ผู้แทนจาก Portland State University (PSU) ได้เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อแนะนำสถานศึกษา และขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร.

PSU ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1946 เป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐซึ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการวิจัย ตั้งอยู่ในบริเวณ University District ย่านดาวน์ทาวน์ เมือง Portland รัฐ Oregon สถานศึกษาแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เริ่มแรกของการก่อตั้งพื่อใช้เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่ 2 PSU กำหนดเงื่อนไขด้านภาษาสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ English Proficiency Requirement ไว้ว่า ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน TOEFL internet-based 71 คะแนน (โดยมีคะแนนในแต่ละ Sub section อย่างน้อย 15 คะแนน) หรือ IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป

ในปัจจุบัน PSU มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 28,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. จำนวน 2 คน สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานศึกษาแห่งนี้สามารถสืบค้นได้ที่ https://www.pdx.edu/