Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา รวมข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา ปี 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561: พบผู้แทนจาก Texas Tech University

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561: พบผู้แทนจาก Texas Tech University

Dr. Justin Simundson, Senior Advisor, International Sponsored Student Programs ซึ่งเป็นผู้แทนจาก Texas Tech University (TTU) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เป็นครั้งแรกเพื่อแนะนำสถานศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. และหารือเกี่ยวกับโครงการทุนต่างๆ

TTU เป็นสถานศึกษาในเมือง Lubbock รัฐ Texas ซึ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการวิจัย อีกทั้งยังเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนในสาขา Petroleum Engineering, Business และ Hospitality Management ด้วย TTU กำหนดเงื่อนไขด้านภาษาสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ English Proficiency Requirement ไว้ว่า ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน TOEFL internet-based 79 คะแนน หรือ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หากผู้สมัครได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากคะแนน TOEFL หรือ IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ TTU กำหนด จะต้องเข้าศึกษา ELS เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรด้านวิชาการ ซึ่งอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 1 ปี นอกจากนี้ TTU ยังมีทุนการศึกษา Freshman Presidential Scholarship ให้กับนักศึกษาปีแรกที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ประมาณ 4,000 – 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ด้วย

ปัจจุบัน TTU มีนักศึกษาประมาณ 30,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 3,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักเรียนทุน 2 คน สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานศึกษาแห่งนี้สามารถสืบค้นได้ที่ https://www.ttu.edu/