Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

วันที่ 16 ตุลาคม 2560: พบผู้แทนจาก Colorado State University

ผู้แทนจาก Colorado State University (CSU) รวม 2 ท่าน ได้แก่ คุณ Christy Eylar (Asst. Dir, Sponsor Student Programs) และ คุณ Melissa Ruppelt (Enrollment Mngr., INTO CSU) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เพื่อเเนะนำสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

CSU ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1870 เป็นสถานศึกษาที่เน้นด้านการวิจัย โดย CSU ได้กำหนดเงื่อนไขทางด้านภาษาสำหรับการเข้าศึกษา หรือ English Proficiency Requirement ไว้ว่า ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน TOEFL internet-based 79 คะแนน หรือ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป อย่างไรก็ตาม CSU ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมโครงการ Pathway Program หรือ INTO CSU ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดรับนักเรียนผู้ที่มี English Proficiency Requirement ไม่ถึงเกณฑ์ของสถานศึกษา โดยจะต้องศึกษาภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับวิชาในระดับปริญญาตรี ใช้เวลาในการศึกษาแบบ Pathway เป็นระยะเวลา 1, 2 หรือ 3 ภาคเรียนขึ้นอยู่กับผลคะแนน English Proficiency Requirement และเมื่อนักศึกษาศึกษาครบตามระยะเวลาของโครงการแล้วจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับโปรแกรม Pathway หรือ INTO Program เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาทั่วสหรัฐอเมริกา

CSU มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 27,500 คน เป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มีนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. เข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. ศึกษาในขณะนี้จำนวน 7 คน