Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา รวมข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา ปี 2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Missouri at Columbia

วันที่ 23 มีนาคม 2560 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Missouri at Columbia

คณะผู้แทนจาก University of Missouri at Columbia (MU) รวม 4 ท่าน ได้แก่ Jillian Collins (Dir. of sponsored student programs) Ryan Griffin (Dir. of Int’l Admissions) Terrence M. Grus (Dir. of Graduate Admissions & Student Services) และ Kristen Colbrecht (Asst. Dir. & Coordinator, Int’l Student & Scholar Services) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. เกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการและการบริการนักศึกษาของ MU โดยคณะผู้แทน MU ทั้ง 4 ท่านได้ร่วมกันชี้แจงโครงการความริเริ่มของ MU หลายโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่เน้นการช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมต่างวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี โดยโครงการดังกล่าวได้มีการเชิญชวนนักศึกษาของ MU ทั้งนักศึกษาต่างชาติและอเมริกัน ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน ให้มาร่วมทำกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น ซึ่งจากการจัดโครงการที่ผ่านมา ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเกิดความสนิทสนมและสามารถต่อยอดสานความสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ University of Missouri at Columbia เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ สนร. มายาวนาน ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 33,000 คน โดยในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. รวม 18 คน