Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา รวมข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา ปี 2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : พบคณะผู้เเทนจาก Michigan Technological University

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : พบคณะผู้เเทนจาก Michigan Technological University

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

คณะผู้แทนจาก Michigan Technological University รวม 3 ท่าน ได้แก่ Jacque Smith (Dir. of Graduate Enrollment Services) Heather Deering (Dir. of Intensive English as a Second Language) และ Cassy Tefft de Muñoz (Dir. of Int’l Programs and Services) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. รวมทั้งได้แนะนำโปรแกรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยให้ สนร. ทราบ เช่น University Preparation for International High School Students Program ซึ่งใช้เวลา 4 สัปดาห์ จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสการฝึกฝนเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ จำนวน $2,750 นอกจากนั้นก็ยังมี Graduate Orientation and Applied Language Program ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอกแล้ว โดยจัดขึ้นในภาคฤดูร้อนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับแล้วดังกล่าวต่อไป โดยโปรแกรมนี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ จำนวน $6,172 (ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mtu.edu)

อนึ่ง Michigan Technological University เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในเมือง Houghton รัฐ Michigan และมีความสัมพันธ์กับ สนร. มายาวนาน โดยปัจจุบันมีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่ 11 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนทุน 9 คน ในการนี้ คณะผู้แทนจาก Michigan Technological University ได้แสดงความชื่นชมต่อนักศึกษาไทยว่า มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ การวางตัว และการร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง