Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวพบปะผู้แทนจากสถานศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะผู้เเทนจาก Michigan State University (MSU) เข้าเยี่ยมพบ สนร.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะผู้เเทนจาก Michigan State University (MSU) เข้าเยี่ยมพบ สนร.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สนร. ได้เปิดประตูบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Michigan State University (MSU) รวม 7 ท่านซึ่งมี คุณ Robert Coffey, Assistant Director for International Admissions and Sponsored Student Recruitment Coordinator คุณ Nicole Namy, International Sponsored Student Coordinator, Office of International Students & Scholars คุณ Mark Albee, External Programs Coordinator and Student Advisor, English Language Center คุณ Joyce Chechamma Samuel, Assistant Director of Advising, College of Engineering คุณ Douglas K. Hartman, Professor of Technology & Human Learning, Department of Teacher Education & Ed Psych/Ed Tech คุณ Carrie R. Feeheley, Assistant Dean for Admission and International Programs ที่มาร่วมพบปะเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลและสภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ สนร.

ประเด็นหลักที่มีการพูดคุยกันคือ ระเบียบทุนในด้านต่าง ๆ ของ ก.พ. เพื่อที่จะนำไปพัฒนาการดูแลนักเรียนทุนให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น โดยคุณ Nicole ได้แนะนำเกี่ยวกับ โปรแกรม Orientation ของ MSU ที่จะจัดขึ้นประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสปรับตัวก่อนเปิดเทอม และแนะนำหน่วยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนทั้งด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และคุณ Mark ยังได้แนะนำโปรแกรมในลักษณะคล้ายกัน แต่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่มากกว่า ที่ชื่อว่า “Preparation of Academic Life” ที่จะจัดล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมประมาณ 30 วัน โดยเป็นโปรแกรมที่เน้นการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมเมื่อเปิดเทอมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คุณ Joyce ได้เพิ่มเติมว่า ในทุกภาควิชา จะมีศูนย์ Career Center ทำหน้าที่สนับสนุนบุคลิกภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนเรื่องวิธีการทำ Research ในสหรัฐฯ และมีการสอนหลักสูตร Professional Development Course เพื่อสร้างทักษะและสิ่งแวดล้อมของการทำงานนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเลือกลงเรียนได้ ทั้งนี้คุณ Robert ยังได้แจ้งเสริมว่า เพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะในเรื่องอื่น ๆ ของนักเรียน MSU ยังได้มีการปรับค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 12 – 18 หน่วยกิตให้เป็นแบบ Flat rate ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในวิชาที่สนใจนอกเหนือจากวิชาที่สาขาวิชากำหนด และ MSU ยังสนับสนุนให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้มากกว่าขั้นต่ำ 12 หน่วยกิตต่อภาคเรียน โดยสามารถเลือกลงทะเบียนมากกว่า 15 หน่วยกิตขึ้นไปต่อภาคเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทั้งเรื่องเวลาในการจบการศึกษาและความรู้พื้นฐานในด้านทั่วไปอีกด้วย

ปัจจุบัน MSU มีนักศึกษาไทยรวม 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. 15 คน (ระดับปริญญาตรี 10 คน ระดับปริญญาโท 1 คน และระดับปริญญาเอก 4 คน) ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในด้าน Supply Chain Management อันดับที่ 49 ในด้าน Best Engineering School อันดับที่ 84 ในด้าน Best Colleges และอันดับที่ 9 ในด้าน Biological/Agricultural นอกจากนี้ คณะของ MSU ยังยืนยันว่า มหาวิทยาลัยได้ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาต่างประเทศเป็นอย่างดีและมีวิทยาเขตที่สวยงาม เหมาะกับการเป็นสถานที่ศึกษาของน้อง ๆ สนร. ก็ขอเอาใจช่วยน้อง ๆ ที่สมัครมหาวิทยาลัยนี้ไว้ให้ได้รับการตอบรับกันทุกคนนะคะ