Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562: ผู้อำนวยการโครงการภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะเยี่ยม สนร.

วันที่ 24 ตุลาคม 2562: ผู้อำนวยการโครงการภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะเยี่ยม สนร.

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

คุณ Chris Brown ผู้อำนวยการโครงการภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมด้วยคุณ Jonathan Fouser ผู้อำนวยการโรงเรียน Brewster Academy ได้เข้าพบคณะ สนร. เนื่องในโอกาสที่ นส.กษิรัตน์ สุรวิชัย อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และ นส.ณัฏฐิกา ณวรรณโณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เดินทางมาเข้ารับตำแหน่ง ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ และเพื่อแนะนำตัวและโครงการของ Brewster Academy พร้อมทั้งรายงานผลการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคฤดูร้อน Brewster Academy Summer Program 2019 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2562 – 24 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งหารือการปรับปรุงโครงการ Brewster Academy Summer Program 2020 สำหรับ TS63