Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2562 วันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562: รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) เดินทางไปประชุม เยี่ยม สนร. นักเรียนทุนและนักเรียนไทย ที่กรุงวอชิงตัน และเมือง Boston รัฐ Massachusetts

วันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562: รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) เดินทางไปประชุม เยี่ยม สนร. นักเรียนทุนและนักเรียนไทย ที่กรุงวอชิงตัน และเมือง Boston รัฐ Massachusetts

รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) และคณะประกอบด้วย นางสาวกษิรัตน์ สุรวิชัย นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ นายอภินันท์ อรรจนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภาพร แสงดาว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายภูวนาถ หงษ์ร่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิณณ์นรา เพชรรุ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้เดินทางไปร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562 ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการ ก.พ. ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของ สนร. จาก อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร พร้อมได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุน หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการดูแล นทร. ด้วย

นอกจากนี้ กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของการเดินทางมาตรวจเยี่ยม สนร. ในครั้งนี้ ได้แก่ การร่วมประชุมกับนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ กรุงวอชิงตัน และรัฐใกล้เคียง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยท่านรองเลขาธิการก.พ.ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูปประเทศและบทบาทของนักเรียนทุน จึงขอให้นักเรียนทุนตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นนักเรียนทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในต่างประเทศกลับไปขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ หลังจากนั้นนักเรียนทุนได้ชี้แจงปัญหาด้านการศึกษา การใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา และแลกเปลี่ยนข้อคิดประสบการณ์ด้านต่าง ๆ 

  


และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 รองเลขาธิการ ก.พ. อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และ สนร. ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับนักเรียนทุนและนักเรียนไทยที่ศึกษา ณ เมืองบอสตัน และเมืองใกล้เคียง ณ Massachusetts Institute of Technology และรองเลขาธิการ ก.พ.ได้บรรยายพิเศษเช่นเดียวกัน รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามของนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ปัญหาในด้านต่าง ๆ รวมถึงวิธีการเตรียมตัวจะกลับไปปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ ในประเทศไทย 

  
     
 

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะ ยังได้มีโอกาสหารือร่วมกับผู้แทนจากสถานศึกษา ณ กรุงวอชิงตัน ได้แก่ George Washington เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทสาขากฎหมาย และสถานศึกษา ณ เมืองบอสตัน ได้แก่ MIT Sloan School of Management, Harvard Business School และ Harvard Kennedy School เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้บริหารของส่วนราชการด้วย