Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2561 วันที่ 19-21 สิงหาคม 2561: เยี่ยม นทร. TS61 ที่ Brewster Academy

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2561: เยี่ยม นทร. TS61 ที่ Brewster Academy

สนร. เดินทางไปเยี่ยมติดตามความคืบหน้าและปัจฉิมนิเทศน์การเข้าร่วมโครงการ Summer Orientation Program ของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2561 (TS61) จำนวน 55 คน ณ Brewster Academy รัฐ New Hampshire โดยมี อท. นิพัทธา บรรจงลิขิตสาร นางสาวขจีพรรณ นามทอง และนายกร เทพนรรัตน์ ร่วมเดินทางไปพบน้องๆ ก่อนที่โครงการภาคฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และน้องๆ จะแยกย้ายเดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป

การเยี่ยมน้องๆ ในครั้งนี้ สนร. ได้ชี้แจงเรื่องสำคัญคือ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ นักเรียนทุนรัฐบาล และได้ให้คำแนะนำน้องๆ เพื่อการเตรียมตัวเข้าเรียน รวมทั้งข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันและการใช้ชีวิตในโรงเรียน รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโครงการ Winter Program สำหรับ TS61 ที่จะได้มาพบกันอีกครั้ง โดยจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2561 ในการเข้าร่วมโครงการนี้ น้องๆ จะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

ก่อนเดินทางกลับ สนร. ได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์ในชั้นเรียน ซึ่งเห็นได้ว่าน้องๆ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีพัฒนาการและการปรับตัวอย่างดีมาก สนร. ขอให้น้องๆ เข้าเรียนในโรงเรียนอย่างมีความสุข และเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ อย่างเต็มที่ แล้วพบกันอีกครั้งที่โครงการ Winter Program – The School for International Training (SIT), Vermont ในช่วงปิดเทอมวันหยุดคริสมาตส์-ปีใหม่ นี้