Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 : เยี่ยม นทร. ณ Pennsylvania State University

วันที่ 10 กันยายน 2561 : เยี่ยม นทร. ณ Pennsylvania State University

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะ สนร. ประกอบด้วยคุณสมถวิล ทองประเสริฐ และคุณฐิติมา สุทธาวาสสุนทร ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ Pennsylvania State University เมือง State College รัฐ Pennsylvania และประชุมร่วมกับนักเรียนทุนจำนวน 12 ราย

น้อง ๆ นักเรียนทุนได้เล่าเกี่ยวกับการเรียนและสถานศึกษาว่า การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัยดีมาก โดยสถานศึกษาได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถรับส่งนักศึกษาที่ไม่อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยจากตึกเรียนไปยังบ้านพักซึ่งอยู่บริเวณรอบสถานศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับน้อง ๆ นักเรียนทุน 3 ราย ที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ส่วนรายอื่น ๆ พักอยู่บริเวณใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย จึงเดินทางไปกลับสะดวก จากนั้น คณะ สนร. และน้อง ๆ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และน้อง ๆ ได้พาคณะ สนร. เยี่ยมชมบริเวณสถานศึกษา อาทิ ตึกเรียน ห้องสมุด หอพัก และสภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ พี่ ๆ สนร. ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ทำให้โครงการเยี่ยมเยียนน้อง ๆ ครั้งนี้สำเร็จด้วยความราบรื่นด้วยดี