Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2559 วันที่ 19-22 ธ.ค. 59 : พบ TS59 โครงการ Christmas Program ณ Kemsley Academy เมือง Wendell

วันที่ 19-22 ธ.ค. 59 : พบ TS59 โครงการ Christmas Program ณ Kemsley Academy เมือง Wendell

คณะ สนร. โดย อท. นิพัทธา พี่ปิยรัตน์ (หน่วยนักเรียน) และพี่ฐิติมา (หน่วยนักเรียน) ได้เดินทางไปเยี่ยมน้อง ๆ นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2559 จำนวน 67 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ Christmas Program ณ Kemsley Academy เมือง Wendell รัฐ Massachusetts

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำแก่นักเรียนทุนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของการสมัครสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนในรุ่นเดียวกันด้วย 

นอกจากนั้น คณะ สนร. ได้ประชุมพูดคุยกับนักเรียน เพื่อชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่น้อง TS59 ต้องปฏิบัติในระหว่างศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ตอบข้อซักถาม และรับทราบความเป็นอยู่ขณะเข้าร่วมโครงการ Summer program รวมไปถึงการศึกษาในโรงเรียน prep เเละ การเข้าร่วมโครงการ Christmas Program ในครั้งนี้ อีกทั้งคณะ สนร. ได้ประชุมกับคณะผู้จัดโครงการฯ เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงโครงการร่วมกันต่อไป