Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2559 วันที่ 20 – 26 มิ.ย. 2559: เยี่ยม นทร. โอดอส

วันที่ 20 – 26 มิ.ย. 2559: เยี่ยม นทร. โอดอส

คณะจาก สนร. รวม 3 ราย นำโดย ผช. ภาณุภาคย์ คุณกร (นนร.) และคุณลภัสนันท์ (นนร.) เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ใน Ohio University, Purdue University, University of Illinois at Urbana Champaign, Western Illinois at Macomb, University of Missouri at Columbia และ Missouri University of Science and Technology ช่วงวันที่ 20– 26 มิ.ย. 2559 ทั้งนี้เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ ชี้แจงกฎระเบียบ และตอบข้อสงสัยของกลุ่ม นทร.

คณะจาก สนร. ได้เดินทางตามกำหนดการสรุปได้ดังนี้

1. วันที่ 20 มิถุนายน 2559 คณะเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ Ohio University เพื่อพบปะ ประชุม นทร. และ จนท. ของสถานศึกษา นทร. มีความยินดีเป็นอย่างมากที่มีพี่ๆ สนร. มาเยี่ยม และมีคำถามเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะ นทร. โอดอส เนื่องจากหลายคนเริ่มมองการวางแผนทำงานในอนาคต จากนั้น นทร. พา คณะเยี่ยมชมสถานศึกษา และที่พักอาศัยของ นทร.

  
     
   

2. วันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณะเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ Purdue University การนัดประชุมของ สนร. ในครั้งนี้ทำให้ นทร. ต่างๆทุนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยมาพบปะพูดคุย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง นทร. เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากนั้น นทร. ได้พาคณะ เยี่ยมชมสถานศึกษาอีกด้วย

  
     
   

3. วันที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ University of Illinois at Urbana Champaign การประชุมนี้ทำให้ นทร. โอดอส รู้จักรุ่นพี่ นทร. ป.โท และ ป.เอก พร้อมทั้งปรึกษาเรื่องการเช่าบ้านและเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ คณะได้ขอรับปัญหาของ นทร. มาเพื่อนำไปปรึกษากับ ศกศ. และต้นสังกัด เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป แล้วจึงเยี่ยมชมสถานศึกษา และที่พักอาศัยของ นทร.

  
     
   

4. วันที่ 23 มิถุนายน 2559 คณะเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ Western Illinois at Macomb คณะได้เยี่ยมชมสถานศึกษากับ จนท. ของสถานศึกษา จากนั้นจึงได้ร่วมประชุมกับ นทร. โอดอส ซึ่งมีข้อสงสัย และคำถามเกี่ยวกับระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้คณะได้พบว่า นทร. มีความเข้าใจเรื่องระเบียบโอดอสที่ผิดมาแต่ต้น เช่น “เรื่องการคำนวนวิชาที่สอบผ่านในแต่ละภาคเรียน” โดยการคำนวนตามหลักเกณฑ์ของ ศกศ. ที่จริงนั้น ใช้วิธีคำนวนเป็นจำนวนหน่วยกิตที่ นทร. ควร สอบผ่านในแต่ละชั้นปี เทียบกับวิชาที่ต้องศึกษาในแต่ละชั้นปี (เช่น ในแผนการเรียนที่ นทร. ต้องเรียนครบ 120 หน่วยกิตจึงจะได้รับปริญญานั้นๆ ตามปกติในชั้นปีที่ 3 นทร. ควรเรียนผ่านอย่างน้อย 90 หน่วยกิต) ซึ่งคำนวนโดยพิจารณาว่า นทร. ต้องเรียนผ่านอย่างน้อย 80% ของ 90 หน่วยกิต คือ 72 หน่วยกิต จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การศึกษาในแต่ละชั้นปี

  
     
   

5. วันที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ University of Missouri at Columbia นทร. เริ่มมองถึงการวางแผนในอนาคตอันใกล้หลังจากจบการศึกษา และขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทางต่างๆ รวมทั้งการกลับไปทำงานในประเทศ หรือการเข้ารับราชการ ทั้งนี้คณะได้ซักซ้อมความเข้าใจกับ นทร. กลุ่มนี้ในเรื่องกฏระเบียบต่างๆเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในอนาคต

  
     
   

6. วันที่ 25 มิถุนายน 2559 คณะเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ Missouri University of Science and Technology คณะ ได้ให้ข้อมูลและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องกฏระเบียบของ นทร. หลายคนที่วางแผนจะจบการศึกษาในระยะอันใกล้ และตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆที่มีและที่ สกพ. สนับสนุนในเรื่องการทำงานในประเทศ จึงเยี่ยมชมสถานศึกษาแห่งนี้เป็นสถานศึกษาสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ

  
     
   

ทั้งนี้ การเดินทางเยี่ยม และร่วมประชุมกับ นทร. ในปีนี้ทำให้คณะพบปัญหาหลักที่สำคัญ ว่ามี นทร. เป็นจำนวนมากที่มีความเข้าใจผิดในเรื่องกฏระเบียบแต่ไม่เคยได้สอบถามการแปลความที่ถูกต้องไปกับทาง สนร. หรือ สกพ. อย่างไรก็ตาม คณะจะได้แจ้งให้ นทร. โอดอสทราบโดยทั่วกันถึงความเข้าใจผิดนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และจะได้นำเรื่องนี้รายงาน สกพ. เพื่อขอให้มีการแก้ไขเในเชิงนโยบายต่อไป