Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2559 วันที่ 17 ม.ค. 2559 : ร่วมฟังบรรยายโดยอาจารย์ Geoffrey Longfellow

วันที่ 17 ม.ค. 2559 : ร่วมฟังบรรยายโดยอาจารย์ Geoffrey Longfellow

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ นำคณะเจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุนฯ และข้าราชการลาศึกษา ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยอาจารย์ Geoffrey Longfellow ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มความสมดุลในสังคมไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา (Thailand Sustainable Development Foundation- TSDF) ณ วัดญาณรังษี มลรัฐ Virginia โดยมีพระครูสิริธรรมวิเทศ เป็นประธานสงฆ์ และนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการบรรยาย

ก่อนหน้านี้อาจารย์ Geoffrey เคยเดินทางมาที่กรุงวอชิงตันดีซี เพื่อบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามสถานที่ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปแล้ว โดยครั้งนี้อาจารย์ Geoffrey Longfellow ได้เล่าถึงการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริการพัฒนาต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วย โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ออกสำรวจวิถีการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทย เพื่อเรียนรู้ปัญหา และพยายามสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การมาบรรยายครั้งนี้ยังเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนไทยในต่างแดน และการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงด้วย

  
ถ่ายภาพร่วมกับ อท. พิรุฬ   บรรยากาศงาน
 
นายภิเษก ภาณุภัทร กล่าวเปิดงาน   อาจารย์ Jeff ขณะบรรยาย
 
อาจารย์ Jeff ขณะบรรยาย   บรรยากาศงาน
 
ถ่ายภาพหมู่   พูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
 
พูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน   ถ่ายภาพกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
 
ถ่ายภาพกับอาจารย์ Jeff