Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2555 วันที่ 27 ธ.ค. 55 : ปฐมนิเทศ นทร. ODOS รุ่นที่ 3

วันที่ 27 ธ.ค. 55 : ปฐมนิเทศ นทร. ODOS รุ่นที่ 3

วันที่ 27 ธ.ค. 55 : ปฐมนิเทศ นทร. ODOS รุ่นที่ 3
สกพ. และ สนร. จัดปฐมนิเทศน้องใหม่ นทร. ODOS รุ่นที่ 3 ในวันที่ 27 ธ.ค.56 ณ สกพ.นนทบุรี

หลังจากนั้น สนร. นำโดย อท. วชิรา ผช. นันทวัน และคุณกร (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียน) ได้เดินทางไปรับน้องๆ ตามสถานศึกษาแห่งต่างๆ ดังนี้

- วันที่ 29 ธ.ค. 55 น้องใหม่ 5 คน เข้าเรียนที่ Texas Wesleyan U. (ดูรูปเพิ่มเติม)

- วันที่ 4 ม.ค. 56 น้องใหม่ 11 คน เข้าเรียนที่ Michigan State U. (ดูรูปเพิ่มเติม) และสนร.นัดพบชุมนุม นทร. MSU วันที่ 5 ม.ค.56

- วันที่ 11 ม.ค. 56 น้องใหม่ 6 คน เข้าเรียนที่ U. of Kansas (ดูรูปเพิ่มเติม)

- วันที่ 12 ม.ค. 56 น้องใหม่ 11 คน เข้าเรียนที่ Missouri U. S&T (Rolla) (ดูรูปเพิ่มเติม)

- วันที่ 18 ม.ค. 56 น้องใหม่ 11 คน เข้าเรียนที่ U. of Missouri, Columbia (ดูรูปเพิ่มเติม)

- วันที่ 16 ก.พ. 56 น้องใหม่ 10 คน เข้าเรียนที่ Western Illinois U.

นอกจากนี้ สนร. ต้องขอขอบคุณน้องๆ นักเรียนทุกรุ่นพี่ทุกท่านที่มาพบกัน และให้ความช่วยเหลือน้องๆ เป็นอย่างดี