Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. วันที่ 16-17 : พบ นทร. ที่รัฐ Massachusetts

วันที่ 16-17 : พบ นทร. ที่รัฐ Massachusetts

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะ สนร. ประกอบด้วย อท. กษิรัตน์ สุรวิชัย อทศ. ณัฏฐิกา ณวรรณโณ นางสาวฐิติมา เลิศวนสิริวรรณ และนางสาวขจีพรรณ นามทอง ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา ณ เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts ที่ศึกษาอยู่ ณ Massachusetts Institute of Technology จำนวน 3 ราย Harvard University จำนวน 1 ราย และTufts University จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 5 ราย โดยน้องแชมป์ (ทวีวัฒน์ สมบูรณ์ปัญญากุล) ทุน พสวท. ได้นำคณะ สนร. เยี่ยมชมและแนะนำห้องเรียน ห้องสมุด และห้องอาหาร ณ Massachusetts Institute of Technology ต่อมา คณะ สนร. ได้ประชุมร่วมกันกับน้องๆ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและตอบข้อซักถามของน้องๆ รวมถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ ซึ่ง น้องๆ ได้เล่าถึงการเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ว่ามีความราบรื่นดี บริเวณเขตเมืองมีความปลอดภัย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงทำให้น้องๆ ไม่ค่อยได้พบปะสังสรรค์กันเช่นเคย และหลังจากนั้นจึงได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

  
     
     
     

ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะ สนร. ได้เดินทางต่อเพื่อไปเยี่ยม นทร. ณ เมือง Boston รัฐ Massachusetts ที่ศึกษาอยู่ ณ Boston University จำนวน 4 ราย Boston College จำนวน 3 ราย Northeastern University จำนวน 1 ราย Brigham and Women’s Hospital จำนวน 1 ราย และ Massachusetts General Hospital จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 10 ราย โดยคณะ สนร. ได้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ และตอบข้อซักถามของน้องๆ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นน้องๆ ได้นำคณะ สนร. เยี่ยมชมและแนะนำห้องเรียน ห้องสมุด และห้องอาหาร ณ Boston University และ Boston College 

  
     
 

สนร. ต้องขอขอบคุณน้องๆ นักเรียนทุนทุกท่านที่ช่วยประสานงานพบปะเยี่ยมเยี่ยนครั้งนี้เป็นอย่างดี และน้องๆ ที่มาร่วมพบปะอย่างพร้อมเพรียงกันทำให้ คณะ สนร. ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆ ซึ่ง สนร. จะได้นำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการของ สนร. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป