Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564: การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 3

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564: การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สนร. ได้จัดการประชุมออนไลน์ครั้งที่สาม ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom กับน้อง ๆ นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนีย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ University of California at Irvine จำนวน 5 ราย University of California at San Diego จำนวน 3 ราย และ University of California at Santa Barbara จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สนร. ซึ่งประกอบด้วย ป้าดะ กษิรัตน์ สุรวิชัย พี่นก ณัฎฐิกา ณวรรณโณ และพี่สมถวิล ทองประเสริฐ

หลังจากที่ป้าดะได้เริ่มเปิดประชุม ได้ขอให้น้อง ๆ ทุกคนแนะนำตัวเอง เล่าถึงสภาพความอยู่และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มหาวิทยาลัยจัดหาไว้ให้ ซึ่งน้อง ๆ ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีระดับปริญญาตรี 1 คน ซึ่งน้อง ๆ ระดับปริญญาเอกที่ต้องเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทดลองของมหาวิทยาลัย เล่าให้ฟังว่า จะต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกครั้งก่อนที่จะเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ หรือทุกครั้งที่ต้องเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย แต่น้อง ๆ ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัย ก็จะไม่พยายามออกจากที่พัก และลดการสังสรรค์กับเพี่อนนักเรียน นอกจากนี้ น้อง ๆ ได้ตัดสินใจว่า หากสถานศึกษามีเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 เมื่อไร ก็จะไปรับบริการฉีดวัคซีนทันที ในโอกาสนี้ สนร. ได้ชี้แจงเรื่องประกันสุขภาพที่ สนร. จัดทำให้นักเรียนทุนว่า ครอบคลุมการตรวจการติดไวรัส COVID-19 ซึ่งถ้าใช้บริการของสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบเครือข่ายของบริษัทประกันสุขภาพ จะไม่ต้องจ่ายเงินสำรองก่อน ซึ่งรวมถึงการใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและบริการทางการแพทย์ในเรื่องอื่น ๆ หลังจากนั้น สนร. ได้เปิดเวที “รุ่นพี่แนะนำรุ่นน้อง” โดยให้พี่ ๆ ที่กำลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและที่กำลังอยู่ในช่วง Post-doc เล่าประสบการณ์ด้านการเรียน การดำรงชีวิต และการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา และการวางแผนการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแก่น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกในชั้นปีแรก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง 

  
     
 

สนร. ต้องขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่ตื่นแต่เช้าเนื่องจากความแตกต่างของเวลาระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตก เพื่อมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทำให้ สนร. ได้รู้จักน้อง ๆ รับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ได้ประสบมา ซึ่ง สนร. จะได้นำมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่น้อง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น