Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. วันที่ 27 มกราคม 2564 : การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 2

วันที่ 27 มกราคม 2564 : การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 2

จากความสำเร็จของการประชุมออนไลน์ครั้งแรกผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ในเดือนธันวาคม 2563 กับนักเรียนในความดูแลของ สนร. ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในรัฐ Michigan โดย สนร. ได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ เป็นอย่างดี ทำให้ สนร. ได้รับทราบข้อมูล สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆ ของนักเรียนทุนอย่างมาก เพื่อต่อยอดความสำเร็จนี้ สนร. จึงได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2564 นำโดย ป้าดะ อท. กษิรัตน์ สุรวิชัย พี่นก ผช. ณัฏฐิกา ณวรรณโณ และพี่ใหญ่ ฐิติมา เลิศวนสิริวรรณ นอกจากนี้ สนร. ยังได้รับเกียรติจาก พี่ใหญ่ อท. สุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำกรุงวอชิงตัน มาร่วมพูดคุยเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจการคลังไทย

การประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ มีนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในรัฐ Pennsylvania จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ Carnegie Mellon University จำนวน 4 ราย Haverford College จำนวน 1 ราย Indiana University of Pennsylvania จำนวน 1 ราย Swarthmore College จำนวน 1 ราย Temple University จำนวน 1 ราย University of Pittsburgh จำนวน 2 ราย และ Widener University จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย มาร่วมประชุมเพื่อพบปะพูดคุยและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและดำรงชีวิต นอกจากนี้ สนร. ยังได้เชิญนักเรียนทุนส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมสนทนากับพี่ใหญ่ อท. สุมาลี ด้วย โดยเป็นนักเรียนที่กำลังอยู่ที่ Carnegie Mellon University จำนวน 2 ราย

การประชุมเริ่มจากพี่ใหญ่ อท. สุมาลี ได้กล่าวแนะนำสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ว่า ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และเป็น 1 ใน 3 สำนักงานต่างประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และได้บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างและภาพรวมเศรษฐกิจไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการคลังไทยแก่นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ พี่ใหญ่ อท. สุมาลียังได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 ที่มีแนวโน้มชะลอตัวต่ำกว่าที่คาด สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องนำเครื่องมือทางการคลังมาใช้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ได้แก่ โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการช็อปดีมีคืน เป็นต้น รวมทั้งการกระตุ้นต่อมความคิดของนักเรียนด้วยประเด็นความท้าทายของประเทศไทยสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทย ทั้งปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลางของไทย ความเหลื่อมล้ำของรายได้ของประชากร การเข้าสู่สังคมสูงอายุ และการเกิดขึ้นของ Digital Disruption

หลังจากนั้น สนร. ได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนทุนทั้ง 11 ราย ทราบว่า นักเรียนทุนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีการปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนซึ่งเป็นแบบออนไลน์ส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเป็นอย่างดี จะมีเพียงปัญหาการพัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาซึ่งทำได้ยากกว่าการเข้าเรียนในชั้นเรียน โดยเฉพาะนักเรียนทุนที่เพิ่งเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ยังไม่รู้จักเพื่อนร่วมชั้น ทั้งนี้ นักเรียนทุนส่วนใหญ่เล่าว่า สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่นั้น ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างดี โดยบังคับให้นักศึกษาสวมหน้ากาก และเว้นระยะห่างทางสังคม และนักศึกษาจะต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตามที่สถานศึกษากำหนดก่อนเข้าใช้ห้องทดลองหรืออาคารสถานที่ต่างๆ (Facility) ภายในสถานศึกษาด้วย สนร. จึงได้ย้ำให้นักเรียนทุนทุกรายระมัดระวังตน ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และได้แนะนำการใช้บริการประกันสุขภาพของ สนร. ซึ่งมีบริการตรวจหา และฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย (In-network provider) ด้วย นอกจากนี้ สนร. ยังเปิดเวที “พี่แนะนำน้อง” โดยให้พี่ ๆ นักเรียนปริญญาเอกที่มีประสบการณ์การเรียน การดำรงชีวิตในสถานศึกษาต่างประเทศมากกว่า ได้เล่าให้น้อง ๆ นักเรียนปริญญาตรีและโทฟังถึงวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จการในเรียนและการใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ สนร. ต้องขอขอบคุณ อท. สุมาลี และน้องๆ ทั้ง 13 รายที่สละเวลามาร่วมประชุมกับ สนร. ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้ คณะ สนร. ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆ ซึ่ง สนร. จะได้นำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการของ สนร. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ