Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2562 การทดลองโอนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

การทดลองโอนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สนร. ได้ดำเนินการทดลองโอนเงิน 1 เซ็นต์ เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนทุกท่านในสหรัฐอเมริกาที่ได้ส่งใบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีเงินฝากให้ สนร. แล้วและยังไม่ได้ทดลองโอนเงินในงวดที่ผ่านๆ มา และมีระยะเวลารับทุนอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 (สำหรับนักเรียนทุนท่านใดที่เคยผ่านการทดลองโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและไม่ได้เปลี่ยนเลขที่บัญชี สนร. จะไม่ทดลองโอนเงินอีก)

ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนตรวจสอบบัญชีของตนในวันดังกล่าวแล้วแจ้งสั้นๆ ไปยัง สนร. ที่  ว่าได้รับหรือยังไม่ได้รับเงินภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายงวดดังกล่าวเข้าบัญชีนักเรียนภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2562 สำหรับนักเรียนทุนท่านใดที่ สนร. ได้รับใบยินยอมฯ ฉบับจริง ภายหลังจากวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นั้น สนร. จะได้ดำเนินการจัดส่งเช็คให้สำหรับงวดนี้ และจะได้ทดลองโอนเงินในงวดต่อไป