Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2562 ประกาศเตือนภัยพายุเฮอริเคน

ประกาศเตือนภัยพายุเฮอริเคน

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ตามที่มีประกาศเตือนภัยพายุเฮอริเคน Dorian ซึ่งปัจจุบันเคลื่อนตัวเข้าในบริเวณหมู่เกาะ the British and US Virgin Islands และ Puerto Rico ด้วยความเร็วลม 85 ไมล์ต่อชั่วโมง โดยคาดว่าพายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวเข้าสู่สหรัฐอเมริกาประมาณวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 โดยครอบคลุมพื้นที่รัฐ Florida และตอนใต้ของรัฐ Georgia ด้วยความเร็วลม 125 ไมล์ต่อชั่วโมง และอาจก่อให้เกิดสภาวะอากาศที่เป็นอันตรายต่อที่พัก ผู้อยู่อาศัย และการเดินทาง

ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐในบริเวณดังกล่าวยังติดตามทิศทางการเคลื่อนตัวและการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมของพายุดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้น้อง ๆ ทุกคนติดตามข่าวจากรัฐบาลท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และหากรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐประกาศภาวะฉุกเฉิน และหากน้อง ๆ ไม่มีความจำเป็นจริง ๆ ขอให้อยู่ในที่พักจนกว่าสภาวะอากาศจะมีความปลอดภัย และรับฟังประกาศข่าวจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยที่จะออกจากที่พักได้ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลท้องถิ่นโดยเคร่งครัด กรณีที่ต้องอพยพออกจากที่พักเพื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ (Shelter) ขอให้ระวังตัว เนื่องจากใน shelter จะมีบุคคลหลายประเภทอยู่รวมกัน ให้เก็บของที่มีค่าไว้ใกล้ตัว ในระหว่างนี้ ขอให้น้อง ๆ ตระเตรียมสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ และขอให้ติดตามข่าวของเพื่อน ๆ รวมทั้งแจ้ง สนร. เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือ สำหรับสิ่งที่น้อง ๆ ควรตระเตรียม ดังนี้

1. นำเอกสารที่จำเป็นติดตัวไว้ตลอดเวลา เช่น หนังสือเดินทาง บัตรนักศึกษา บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตน
2. เก็บของมีค่า และนำเงินสดติดตัวไว้ ในกรณีที่ต้องซื้อของและไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้
3. เตรียมไฟฉาย หรือเทียนไขไว้ใกล้ตัว ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับทั่วเมือง
4. ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้เต็มไว้ตลอดเวลา เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิด และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่น
5. จัดหาน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับ 5 วันล่วงหน้า
6. จัดหาอาหารแห้ง หรืออาหารที่สามารถรับประทานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน
7. กรณีมีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาประจำ ขอให้พกยาติดตัวไว้ตลอดเวลา รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน
8. จัดเตรียมผ้าห่มนวม เสื้อหนาว ถุงมือ หมวกกันหนาว รองเท้าบู๊ทกันความชื้น ผ้าพันคอ/หู/จมูก

ในกรณีเร่งด่วน น้อง ๆ สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับการเตือนภัยสภาพอากาศ (Wireless Emergency Alerts หรือ WEA) ได้จากสำนักข่าวท้องถิ่น หรือ National Weather Service และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.weather.gov/wrn/wea)