Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2562 การรายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา Winter/Spring 2019

การรายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา Winter/Spring 2019

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ขณะนี้ได้ถึงกำหนดรายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา Winter/Spring 2019 แล้ว สนร. ขอให้ นทร. ทุกท่านจัดส่งรายงานผลการศึกษาประจำภาค Winter/Spring 2019 (Unofficial Transcript หรือ Official Transcript) ให้ สนร. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นี้

ทั้งนี้ หาก สนร. ไม่ได้รับรายงานฯ ดังกล่าวจากท่านภายในกำหนดเวลาข้างต้น สนร. จะชะลอการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล และเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 สำหรับนักเรียนทุนพิเศษอื่นๆ และข้าราชการลาศึกษา โดยท่านจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายเป็นเช็คทางไปรษณีย์เมื่อ สนร. ได้รับรายงานฯ จากท่านครบถ้วนเท่านั้น