Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2562 การติดต่อ สนร. ทางอีเมลและโทรศัพท์

การติดต่อ สนร. ทางอีเมลและโทรศัพท์

วันที่ 22 มีนาคม 2562

สนร. ขอแจ้งให้ทราบว่า นทร. ทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ สนร. ทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลตามเดิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สนร. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา